BUDŻET


DOCHODY



Dochody ogółem w 2021 r.

132 085 264

+7,84%

do roku 2020


Dochody ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 289

+9,24%

do roku 2020



5 998

Dochody bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom transferów bieżących do budżetu.

291

Dochody majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na skuteczność działań w zakresie pozyskiwania dodatkowych środków na inwestycje.

1 672

Dochody własne na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom samodzielności finansowej jednostki i poziom elastyczności budżetu.

107

Dochody unijne na mieszkańca


Wartość wskazuje na aktywność jednostki w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych.



Najważniejszym źródłem dochodów Gminy Olecko w 2021 r. były wpływy z tytułu subwencji ogólnej wykonane na poziomie niemal 26,6 mln zł. Drugim najważniejszym źródłem dochodów gminy były wpływy z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z wypłatą świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (realizacja programu "Rodzina 500+"), które wykonano na poziomie 23,8 mln zł. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), stanowiące ponad 13% wszystkich dochodów gminy, niezmiennie w odniesieniu do ubiegłego roku, uplasowały się na trzeciej pozycji wśród wszystkich źródeł dochodów. Pięć najistotniejszych pozycji po stronie dochodowej budżetu gminy składa się łącznie na 72,23% wszystkich wpływów. Najważniejszym źródłem dochodów własnych Gminy Olecko w 2021 r. były wpływy z tytułu podatku od nieruchomości wykonane w wysokości ponad 15,3 mln zł. Drugie co do wielkości, były wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez gminę (głównie wpływy z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi), które wyniosły 4,7 mln zł.


10 głównych źródeł dochodów Gminy w 2021 r.


Dochody Gminy Olecko w 2021 r.

Struktura dochodów Gminy Olecko w 2021 r.



WYDATKI



Wydatki ogółem w 2021 r.

134 436 428

+3,49%

do roku 2020


Wydatki ogółem na mieszkańca w 2021 r.

6 401

+5,00%

do roku 2020



5 647

Wydatki bieżące na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom środków jaki przeznaczano na realizację zadań bieżących jednostki.

754

Wydatki majątkowe na mieszkańca


Wartość wskazuje na poziom nakładów na realizację inwestycji oraz przyjęte priorytety w zakresie realizacji zadań własnych.

3 659 270

Środki własne

na inwestycje


Wartość nadwyżki operacyjnej pomniejszona o spłatę długu. Wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

4 938 881

Wydatki zrealizowane

z dofinansowaniem


Wartość wydatków zrealizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Świadczy o aktywności JST w zakresie pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania.



W 2021 r. Gmina Olecko najwięcej środków wydatkowała na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i wsparcia rodziny, które wiązały się w głównej mierze z realizacją rządowego programu "Rodzina 500+" oraz wypłatą zasiłków i świadczeń rodzinnych. W 2021 r. zrealizowano je na poziomie niemal 43,1 mln zł. Drugim najważniejszym obszarem wydatkowym gminy w 2021 r. była oświata i wychowanie. Gmina przeznaczyła na realizację zadań oświatowych ponad 39 mln zł, co stanowiło ponad 29% wydatków ogółem. Obecność wydatków oświatowych na drugim miejscu w strukturze wydatków gminy wpisuje się w standardowy obraz tej części budżetu w większości gmin w Polsce. Utrzymanie aparatu administracyjnego w 2021 r. kosztowało prawie 10 mln zł, co stanowiło 7,4% wydatków budżetowych gminy. Znaczące środki gmina wydatkowała również w obszarze gospodarki komunalnej oraz transportu i łączności, co wiązało się z realizowanymi przez gminę zadaniami inwestycyjnymi.

Główne kierunki wydatków Gminy Olecko w 2021 r.



ZADŁUŻENIE



KWOTA ZADŁUŻENIA GMINY w 2021 r.

47 535 590

+35,81%

do roku 2020


Zadłużenie na mieszkańca w 2021 r.

2 263

+37,81%

do roku 2020



-2 351 164

Wynik budżetu

ogółem


Określa nominalną różnicę pomiędzy wysokością uzyskanych dochodów i zrealizowanych wydatków.

7 359 270

Wynik budżetu

bieżącego


Wartość wskazuje na zdolność do realizacji inwestycji i spłaty zobowiązań bez pozyskiwania finansowania zewnętrznego.

35,99%

Zadłużenie w stosunku do dochodów


Wartość wskazuje na udział kwoty długu w dochodach budżetowych.

12 979

Koszt obsługi

długu


Wartość wydatków na zapłatę odsetek od każdego 1 mln zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji.



Zadłużenie Gminy Olecko na koniec 2021 r. wyniosło 47,5 mln zł. W stosunku do roku poprzedniego kwota zadłużenia gminy wzrosła o niemal 39%. Wzrost zadłużenia Gminy Olecko jest wynikiem wysokiej aktywności inwestycyjnej gminy (z uwagi na ograniczone możliwości generowania dochodów własnych, w celu zrealizowania zadań inwestycyjnych zaciągnięto nowe zobowiązanie, które również stanowi wkład własny do realizowanych inwestycji z dofinansowaniem). W odniesieniu do wysokości uzyskiwanych dochodów zadłużenie stanowi 35,99%. Poziom wygenerowanej w 2020 r. nadwyżki operacyjnej zapewnia bezpieczeństwo finansowe, również w zakresie spełnienia ustawowej relacji zadłużenia, o której mowa w art. 242-244 ustawy o finansach publicznych.


Kształt WPF Gminy Olecko w 2021 r. wg ostatniej aktualnej zmiany