DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

21 003

-1,45%

do roku 2020607

Zameldowania na

pobyt stały

675

Wymeldowania

pobytu stałego

124

Liczba

urodzeń

299

Liczba

zgonówLiczba ludności Gminy Olecko w 2021 r. zmniejszyła się o 1,45% w stosunku do roku poprzedniego. Spadek ten spowodowany jest przewagą osób dokonujących wymeldowania pobytu stałego nad osobami meldującymi się na pobyt stały. Znaczenie ma również znaczna przewaga liczby zgonów nad liczbą urodzeń.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat