SYSTEM OŚWIATOWY GMINY


realizowane Strategie i programy z obszaru oświatyGłównym zadaniem realizowanym w obszarze oświaty jest zapewnianie uczniom jak najlepszych warunków i możliwości do indywidualnego rozwoju, stałego pogłębiania wiedzy oraz zdobywania nowych osiągnięć. Gmina Olecko wykonuje zadania w tym zakresie, realizując jednocześnie następujące strategie i programy:

 • Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;

 • Strategia Rozwoju Oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025;

 • Lokalny program wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko;

 • Wieloletni rządowy program "Posiłek w szkole i w domu”.

Szczegółowe informacje znajdują się w części raportu dotyczącej Realizowanych polityk, programów i strategii.OŚWIATA - PODSTAWOWE PARAMETRY


864

Liczba dzieci objętych nauczaniem przedszkolnym

97,30%

Współczynnik skolaryzacji przedszkolnej


Wskaźnik określa stosunek liczby dzieci objętych wychowaniem przedszkolnym w wieku 3-6 lat w ogólnej liczbie dzieci w tym wieku.

18,64

Średnia liczebność oddziałów w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.

2,07

Średnia liczba etatów nauczycielskich na oddział w SP


Wskaźnik określa ilu nauczycieli przypada przeciętnie na 1 oddział klasowy.


2088

Liczba dzieci w szkołach podstawowych

Klasy I-VIII wraz z oddziałami przedszkolnymi "0".

87,28%

Współczynnik skolaryzacji w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa jaki odsetek dzieci objętych obowiązkiem szkolnym pobiera naukę w szkole podstawowej.

8,99

Liczba uczniów na etat nauczycielski w szkołach podstawowych


Wskaźnik określa ilu uczniów przypada na 1 etat nauczycielski w szkole podstawowej.

8,62

Wskaźnik efektywności zatrudnienia nauczycieli


Wskaźnik określa ilu uczniów potrzeba, aby sfinansować 1 umownie liczony etat nauczyciela.


SYSTEM OŚWIATOWY GMINY OLECKO W 2021 R.


W 2021 r. Gmina Olecko była organem prowadzącym dla 7 szkół podstawowych, 4 zespołów wychowania przedszkolnego oraz 1 przedszkola publicznego w podziale na:

 • Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku;

 • Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Gąskach;

 • Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich;

 • Szkoła Podstawowa w Judzikach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Judzikach;

 • Zespół Wychowania Przedszkolnego w Kijewie;

 • Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku.


Organizacja szkół (kl. I-VIII szkoły podstawowej wraz z oddziałami przedszkolnymi) i przedszkola - stan na 30.09.2021 r.


Organizacja Zespołów Wychowania Przedszkolnego - stan na 30.09.2021 r.


Kadra pedagogiczna w szkołach i przedszkolu

W roku szkolnym 2020/2021 w szkołach podstawowych oraz w przedszkolu prowadzonych przez Gminę Olecko nauczyciele byli zatrudnieni na 244,54 etatach. W roku szkolnym 2020/2021 Komisja Egzaminacyjna powołana przez Burmistrza Olecka przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela mianowanego dla 7 nauczycieli (o 1 > niż w 2019/20). Nauczyciele, który przystąpili do egzaminu pozytywnie przeszli procedurę egzaminacyjną. Decyzją Burmistrza nadany im został stopień nauczyciela mianowanego.Zatrudnienie nauczycieli wg stopni awansu zawodowego

W ramach funduszu na doskonalenie i dokształcanie zawodowe 12 nauczycieli uzyskało dodatkowe kwalifikacje w zakresie:

 • doradztwo zawodowe - 3 nauczycieli;

 • zarządzanie oświatą - 1 nauczyciel;

 • wychowanie do życia w rodzinie z edukacją seksualną - 1 nauczyciel;

 • matematyka - 1 nauczyciel;

 • logopedia - 1 nauczyciel;

 • terapia pedagogiczna i socjoterapia - 4 nauczycieli;

 • edukacja dla bezpieczeństwa - 1 nauczyciel.realizacja zadań z zakresu oświaty na rzecz uczniów w 2021 r.W 2021 roku Gmina Olecko otrzymała środki finansowe z tytułu dofinansowania realizacji zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego w wysokości 68.250,00 zł.


Wspieranie organizacji kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami

W minionym roku szkolnym w szkołach podstawowych łącznie uczyło się w nich 53 uczniów o różnym stopniu niepełnosprawności (o 6<niż w 2019/20), w tym:

 • 28 uczniów niepełnosprawnych uczyło się w oddziałach ogólnodostępnych, dla których była organizowana zindywidualizowana pomoc w zależności od stopnia niepełnosprawności (o 2 uczniów < niż w 2019/20);

 • 25 uczniów niepełnosprawnych uczyło się w 7 oddziałach integracyjnych: SP 4 (o 4 uczniów < niż w 2019/20).

Dla uczniów, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły organizowane jest nauczanie indywidualne:

 • 10 uczniów (o 3 > niż w 2019/20) otrzymało pomoc w formie nauczania indywidualnego w łącznej liczbie 95 godzin tygodniowo (o 24 godz. > niż w roku szk. 2019/20);

Do Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku uczęszczało 2 dzieci niepełnosprawnych (o 1 dziecko > niż w 2019/20). W roku szkolnym 2020/21 objęto 2 dzieci (o 2 dzieci< niż w roku szk. 2019/20) wczesnym wspomaganiem rozwoju dziecka.


DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Obowiązkiem Gminy Olecko jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu lub zwrot kosztów przejazdu środkami komunikacji publicznej dzieciom realizującym obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz uczniom szkół podstawowych.

Uczniom niepełnosprawnym gmina zapewnia bezpłatny transport i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej, a uczniom z niepełnosprawnością ruchową, niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym - także do najbliższej szkoły ponadpodstawowej.

W roku szkolnym 2020/2021 Gmina Olecko wywiązywała się z obowiązku zapewnienia bezpłatnego transportu i opieki poprzez dokonanie rodzicom zwrotu kosztów przejazdu dziecka/ucznia środkami komunikacji publicznej. Średniomiesięcznie zwracano rodzicom koszty zakupu biletu na 398 uczniów.


Dowóz dzieci niepełnosprawnych był realizowany na podstawie zlecenia realizacji usługi dwoma pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych. Dowożeniem objętych było 52 dzieci. Na wszystkich trasach zapewniona była opieka nad przewożonymi uczniami. 2 rodziców dowoziło pojazdem będącym w ich dyspozycji 2 uczniów. Dla 14 dzieci zamieszkałych w Borawskich, dla których szkoła w Bakałarzewie stanowi ich obwód, zakupywano bilety miesięczne na przejazdy autobusem PKS.


POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW

W ramach realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko udziela się stypendiów Burmistrza Olecka uzdolnionym uczniom w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego.

Realizatorem zadania jest Urząd Miejski w Olecku, uczestnicy to uczniowie, którzy w ocenianym roku szkolnym (wniosek o przyznanie stypendium składa się za miniony rok szkolny) uczęszczali do klasy IV-VIII szkoły podstawowej, pobierali naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia, uzyskali ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne, uzyskali co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania, uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie nauki lub artystycznej lub sportu szkolnego.

W roku szkolnym 2020/2021 za uzyskane osiągnięcia przez uczniów szkół podstawowych przyznano razem 24 stypendia Burmistrza Olecka, w łącznej wysokości 19.500,00 zł.

5

Liczba przyznanych stypendiów Burmistrza Olecka w dziedzinie nauki w roku szkolnym 2020/2021

13

Liczba przyznanych stypendiów Burmistrza Olecka w dziedzinie artystycznej w roku szkolnym 2020/2021


6

Liczba przyznanych stypendiów Burmistrza Olecka w dziedzinie sportu w roku szkolnym 2020/2021


Stypendia Dyrektora Szkoły (za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe):

 • na podstawie art. 90g ustawy o systemie oświaty dyrektorzy szkół udzielili 124 stypendiów dla uczniów wyróżniających się w nauce lub sporcie;

 • wysokość udzielonych stypendiów wyniosła od 50,00 zł do 248,00. Wydatkowano łączną kwotę 11.335,89 zł.


Zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2017 r. o finansowaniu zadań oświatowych (t.j. Dz.U. 2021 poz. 1930 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem w sprawie udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe, wszyscy uczniowie szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 korzystali z bezpłatnych podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonego w ramowych planach nauczania ustalonych dla tych szkół.


zakupiony sprzęt i Przeprowadzone remonty w 2021 r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Henryka Sienkiewicza w Olecku:

 • zakup szafek do szatni;

 • zakup szafek i mebli do oddziałów przedszkolnych;

 • doposażenie sali gimnastycznej;

 • zakup okapów do kuchni.


Szkoła Podstawowa nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Olecku:

 • zakup mebli i tablic do sal lekcyjnych;

 • zakup komputerów, tabletów oraz drukarki 3D.


Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła II w Olecku:

 • zakup komputerów;

 • zakup szafek do szatni;

 • zakup pojemników do segregacji śmieci.


Szkoła Podstawowa nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. Jana Twardowskiego w Olecku:

 • doświetlenie 2 sal wychowania przedszkolnego;

 • zakup komputerów;

 • zakup mebli do sali lekcyjnej (szafy, regały, stoliki i krzesła uczniowskie);

 • doposażenie sali gimnastycznej;

 • zakup wieszaków do szatni;

 • zakup pojemników do segregacji śmieci.

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gąskach:

 • remont stołówki, kuchni i zaplecza kuchennego;

 • doposażenie kuchni w dodatkowy sprzęt;

 • zakup tabletów;

 • zakup licencji oprogramowania antywirusowego;

 • zakup kosiarki spalinowej.


Szkoła Podstawowa w Babkach Oleckich:

 • remont łazienki i ułożenie wykładziny zmywalnej na całej powierzchni Zespołu Wychowania Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Babkach Oleckich;

 • zakup odśnieżarki;

 • zakup laptopa.


Szkoła Podstawowa w Judzikach:

 • odświeżenie i odmalowanie dwóch sal lekcyjnych;

 • wymiana 12 komputerów w sali informatycznej;

 • zakup "magicznego dywanu" (rzutnik z programami edukacyjnymi);

 • zakup x-box'a;

 • zakup i instalacja dodatkowych kamer zewnętrznych.


Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi Krasnal w Olecku:

 • termomodernizacja budynku (m.in. wymiana instalacji c.o., instalacji wentylacyjnej, remont kotłowni, wymiana pokrycia dachowego, malowanie sal, wymiana instalacji elektrycznej, montaż platformy dla osób niepełnosprawnych);

 • zakup komputera, szafek i dywanów;

 • zakup zabawek i sprzętu do ogrodu (zamek, domek interaktywny);

 • zakup pojemników do segregacji śmieci.