GOSPODARKA


LOKALNA PRZEDSIĘBIORCZOŚĆWpływy z PIT i CIT na mieszkańca w 2021 r.

851

+12,99%

do roku 20201 824

Liczba osób prowadzących działalność gospodarczą

129

Liczba wniosków o wpis do rejestru REGON

107

Liczba wniosków o wypis z rejestru REGON


Podatki dla przedsiębiorców w 2021 r.*

*W przypadku podatku od środków transportowych przedstawiono wyłącznie stawki dla samochodów ciężarowych do 12 t. Szczegółowy wykaz stawek podatku znajduje się w Uchwale nr ORN.0007.80.2016.


Gmina Olecko zdecydowała się utrzymać stawki podatków od środków transportowych i od nieruchomości na poziomie z poprzedniego roku, pomimo wzrostu stawek maksymalnych. Wskazuje to na jasne dążenia władz do zwiększania potencjału gospodarczego gminy.

Ustalanie wysokości obowiązujących stawek pozwala regulować gospodarkę finansową gminy, a przy tym ma służyć możliwości dalszego rozwoju. Pochodną zwiększającej się bazy przedsiębiorców na terenie Olecka są również uzyskiwane wpływy z podatku PIT i CIT. W 2021 r. wysokość wpływów z tych podatków w przeliczeniu na 1 mieszkańca wyniosła 851 (w 2020 r. było to 753 zł).

Przedsiębiorczość w czasie COVID-19

W związku z zastosowaniem przepisu art. 31 zzca ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych Rada Miejska w Olecku podjęła uchwałę w sprawie częściowego zwolnienia i zwrotu części opłaty pobranej od przedsiębiorców za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży na terenie Gminy Olecko za 2021 r.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień w 2021 r. w opłacie za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wyniosły 10.253,66 zł i objęły 21 przedsiębiorców.ZARZĄDZANIE PRZESTRZENIĄ


Odpowiednie zarządzanie przestrzenią w gminie ma bardzo duże znaczenie dla utrzymania porządku przestrzennego, a uchwalanie nowych miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego ma korzystne długotrwałe efekty. W 2021 r. wzrosła liczba wydawanych decyzji o warunkach zabudowy (175), przy czym nowe plany miejscowe wpływają korzystnie na zagospodarowanie niezabudowanych jeszcze terenów.

Gmina Olecko stawia sobie za cel regularne zwiększanie powierzchni gminy objętej MPZP, w związku z czym co roku podejmowane są nowe uchwały w sprawie objęcia kolejnych terenów miejscowymi planami oraz uchwały mające na celu dokonanie zmian w obowiązujących planach. W 2021 r. MPZP objęto kolejne 20 ha powierzchni gminy. Taki stan wpływa pozytywnie na wizerunek gminy oraz zadowolenie mieszkańców.


W 2021 r. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego objęte zostały tereny:

  • w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki a linią kolejową,

  • w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2A,

  • w rejonie ulicy Parkowej.

Ponadto przystąpiono do sporządzenia 5 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

  • w rejonie ul. Produkcyjnej,

  • w rejonie ul. Mazurskiej,

  • miejscowości Można oraz terenu Dworku Mazurskiego,

  • Kukowo 4,

  • w rejonie ulicy Armii Krajowej.

Na podstawie uchwały Nr BRM.0007.128.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Olecko. Zmiana studium dotyczyła rolniczej niezabudowanej przestrzeni produkcyjnej na terenie całej gminy.60

Liczba MPZP

obowiązujących

3

Liczba planów

uchwalonych

1 670

Powierzchnia objęta

MPZP (ha)

6,26%

Powierzchnia Gminy

objęta MPZP


TERENY ZIELONE

W ramach realizowanych inwestycji w Gminie Olecko w 2021 r. przeprowadzono nasadzenia łącznie 22 drzew oraz setek innych krzewów i kwiatów.

Przy inwestycji TBS postawiono gazony przy rzece Lega, w których znalazła się szałwia omszona (35 szt.), jeżówka (30 szt.), kocimiętka (18 szt.), lawenda (18 szt.), bratki w pojemnikach (1.000 szt.) oraz pelargonie i ipomea w pojemnikach wiszących (138 szt.).

Liczne nasadzenia miały miejsce na skarpie przy ul. 11 Listopada, urządzono rabatę przy kościele, otoczenie pomnika Piłsudzkiego, murek przy WC, ustawiono pojemniki na ulicach Kiepury, Wieniawskiego, Gołdapskiej, Legusa oraz wieże na Siejniku, przy Starostwie, Urzędzie Miejskim i Urzędzie Stanu Cywilnego. Łącznie objęło to 1.915 szt. roślinności, w tym trawy, pelargonie, plektrantusy, ipomee, begonie, pacioreczniki, surfinie.

Ponadto kolejne 5.920 szt. roślinności nasadzono pod różami przy Urzędzie Miejskim, na skwerach Kolejowa/Wiśniowa oraz Tunelowa/Kolejowa, w pojemnikach pod pocztą, wieżach pod flagami, pod fontanną przy kinie, przy asfaltówce w parku, przy biurze TBS na ul. Kolejowej, w gazonach przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji, na ul. Kościuszki, Tunelowej, Sokolej oraz Placu Wolności 2 w parku.

W rabatach przy Urzędzie Miejskim zasadzono funkie (45 szt.), jeżówki (70 szt.), krwawniki wiązówkowe (42 szt.) oraz pospolite (30 szt.), rudbekie (27 szt.), szałwie (60 szt.), trzcinniki (18 szt.) oraz kocimiętki (30 szt.).

W różnych miejscach miasta zasadzono ponadto 1.000 szt. krokusów, 1.000 szt. chryzantem, 430 szt. tulipanów, 250 szt. żonkili oraz w mniejszej liczbie - wrzosy, czosnki ozdobne, funkie i irysy.44

Powierzchnia terenów zieleni (ha)


29

Powierzchnia lasów gminnych (ha)


9 056

Powierzchnia terenów chronionych (ha)