INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z infrastrukturą, GOSPODARKĄ KOMUNALNĄ, mieszkaniową I OCHRONĄ ŚRODOWISKARealizacja zadań związanych z ochroną środowiska stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityki programów i strategii przyjętych przez Władze Olecka. Do najważniejszych z nich należą:


 • Program Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2019 z perspektywą do roku 2023;

 • Program Ochrony Środowiska dla Gminy Olecko na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028;

 • Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko;

 • Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko;

 • Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olecko na lata 2021-2025;

 • Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2021-2024;

 • Plan zrównoważonego rozwoju transportu miejskiego;

 • Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2012-2027.


Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.WODA I ŚCIEKI647 tys.

m3 sprzedanej wody

pitnej dla mieszkańców

1,4 km

nowej sieci

wodociągowej

18 szt.

nowych przyłączy wodociągowych

89,6%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci wodociągowej

491 tys.

m3 odebranych ścieków

od mieszkańców

0 km

nowej sieci

kanalizacyjnej

11 szt.

nowych przyłączy kanalizacyjnych

63,3%

budynków mieszkalnych podłączonych do sieci kanalizacyjnejODPADY KOMUNALNEwydatki na gospodarkę odpadami w 2021 r.

4 279 793

+1,34%

do roku 2020


Bilansowanie systemu w 2021 r.

Na terenie Gminy Olecko stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalana jest przez Związek Międzygminny "Gospodarka komunalna". W 2021 r. system gospodarki odpadami nie uległ zbilansowaniu. Różnica między dochodami a wydatkami opiewała na kwotę 7.507,83 zł. W 2021 r. obowiązywały następujące stawki za odbiór odpadów komunalnych:

 • za odpady zbierane w sposób selektywny:

  • 16,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszych 4 mieszkańców);

  • 8,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszego 5-tego do 9-tego mieszkańca);

  • 3,20 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszego 10-tego i każdego kolejnego mieszkańca);

 • za odpady zbierane w sposób nieselektywny:

  • 64,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszych 4 mieszkańców);

  • 32,00 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszego 5-tego do 9-tego mieszkańca);

  • 12,80 zł od osoby zamieszkującej na nieruchomości (w przypadku pierwszego 10-tego i każdego kolejnego mieszkańca);


7 352,98

Odebrane odpady

komunalne (tony)

2 572,50

Odebrane odpady

segregowane (tony)

4 780,48

Odebrane odpady

niesegregowane (tony)


Struktura zebranych odpadów w 2021 r.TRANSPORT PUBLICZNYwydatki na transport i łączność w 2021 r.

10 138 046

+9,46%

do roku 2020


Wzrost wydatków Gminy Olecko o ponad 9% w obszarze transportu i łączności w 2021 r. w stosunku do roku poprzedniego jest wynikiem zwiększenia aktywności inwestycyjnej gminy w tym obszarze. Wydatki inwestycyjne zrealizowane w 2021 r. wyniosły 5,1 mln zł podczas gdy w 2020 r. zrealizowano je na poziomie 7,1 mln zł. Więcej na temat zadań inwestycyjnych zrealizowanych przez gminę w obszarze transportu i łączności w 2021 r. można zobaczyć w zakładce Inwestycje.


11

Liczba linii

autobusowych

313

Długość linii

autobusowych (w km) - na terenie Gminy w jedną stronę

1,07

Długość wyremontowanych dróg gminnych (w km)

6

Liczba nowych

lamp ulicznych


Struktura wydatków na transport i łączność w 2021 r.Zdjęcie przedstawia układarkę do mas bitumicznych.

Przebudowa ul. Cichej, Środkowej i Przemysłowej w OleckuGOSPODARKA MIESZKANIOWAwydatki na gospodarkę mieszkaniową w 2021 r.

4 554 677

+93,73%

do roku 2020


308

Liczba obowiązujących umów najmu gminnych lokali mieszkalnych w 2021 r.

34

Liczba zawartych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.

17

Liczba rozwiązanych umów najmu gminnych lokali komunalnych w 2021 r.


22

Liczba obowiązujących umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

12

Liczba zawartych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.

5

Liczba rozwiązanych umów najmu lokali socjalnych w 2021 r.


0,2

Grunty przekazane/sprzedane inwestorom pod budownictwo mieszkaniowe (w ha)

1,6

Zasób gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe
w 2021 r. (ha)

1,6

Zasób uzbrojonych gruntów miejskich przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe w 2021 r. (ha)