INWESTYCJE


Wartość zrealizowanych wydatków majątkowych

w 2021 r.

15 827 503
-16,34%
do roku 2020Główne kierunki inwestycyjne Gminy Olecko w 2021 r.

Wydatki majątkowe w 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości 15,8 mln zł, co stanowiło 11,8 % wydatków ogółem. Finansowanie wydatków majątkowych to dotacje celowe z budżetu państwa i inne, dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, dochody własne gminy oraz środki z emisji obligacji komunalnych.


Największą część, bo aż 1/3 wydatków majątkowych skierowano na obszar transportu i łączności (5,2 mln zł), a kolejnymi obszarami pod względem wartości były gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,9 mln zł), gospodarka mieszkaniowa (2,3 mln zł) oraz oświata i wychowanie (1,9 mln zł).


inwestycje drogowe


Wartość zadania: 5.170.713,25


Budowa i przebudowa dróg gminnych, ulic i przejść dla pieszych w Gminie Olecko (w tym realizacja funduszu sołeckiego)


Łączny koszt: 1.679.020,09 zł

Zdjęcie przedstawia jezdnię z pasami.

Budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku


Koszt: 1.693.020,09 złInwestycję odebrano w lipcu 2021 r. Obejmowała budowę drogi od drogi łączącej się z DW 655 o łącznej długości 1,074 km. W ramach inwestycji powstały chodniki, pobocza, parkingi i uzbrojenie techniczne w skład którego wchodzi w szczególności:

 • wjazdy z drogi wojewódzkiej;

 • drogi gminne i wjazdy z dróg gminnych;

 • chodniki z kostki brukowej;

 • zatoki postojowe i wjazdy z kostki brukowej;

 • przepusty rurowe i kanalizacja deszczowa;

 • oświetlenie uliczne 33 punkty świetlne LED.


Przebudowa ulic Środkowej, Cichej i Zielonej w Olecku


Całkowita wartość: 1.298.919,32

w tym:

 • Fundusz Dróg Samorządowych: 649.459,66 zł

 • Gmina Olecko: 324.729,83 zł

 • Powiat Olecki: 324.729,83 zł


W ramach przebudowy wykonano nową nawierzchnię bitumiczną i nowe ciągi piesze, dokonano regulacji i przebudowy kanalizacji deszczowej, wybudowano kilkadziesiąt miejsc parkingowych oraz nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Zdjęcie przedstawia palety z kostką brukową.
Zdjęcie przedstawia robotników remontujących drogę.
Zdjęcie przedstawia maszynę do układania mas bitumicznych.


W ramach budowy i przebudowy dróg gminny realizowano ponadto następujące zadania (z uwzględnieniem całkowitego kosztu inwestycji):

 • Przebudowa drogi gminnej Gąski - Świdry Nr 141019 oraz odcinka drogi Świdry - Dzięgiele Nr 141048N - zaprojektowanie i przebudowa drogi o dł. około 5km o nawierzchni asfaltowej lub betonowej. Termin realizacji: lipiec 2022 r. Wartość robót budowlanych: 4.321.878,53 zł

 • Budowa ulicy na odcinku od ulicy 11-go Listopada do ul. Produkcyjnej w Olecku. Koszt robót budowlanych: 11.964.317,01 zł. Zakres prac:

   • ulica o długości 2371,34 m o nawierzchni asfaltowej/betonowej, ronda wraz z trzema dojazdami o długości 240,20 m o nawierzchni asfaltowej, łącznie 2.611,54 m,

   • ciągi pieszo-rowerowe 3,5m o nawierzchnia z kostki brukowej betonowej bezfazowej (ścieżka rowerowa) i płytek betonowych (chodnik),

   • włączenie do drogi wojewódzkiej poprzez skrzyżowanie o ruchu okrężnym trzywlotowym,

   • oznakowanie zgodnie z opracowanym projektem stałej organizacji ruchu.

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 141010N (Rosochackie - Jaśki) od drogi powiatowej 1816N (Dunajek - Świętajno - Olecko) do drogi powiatowej 1814N (Jaśki - Dobki) - opracowanie dokumentacji i realizacja drogi gminnej. Termin realizacji: październik 2022 r. Koszt robót budowlanych z usługą: 2.872.234,35 zł;

 • Budowa dróg gminnych w m. Olecko - Kolonia - opracowanie dokumentacji i realizacja dróg gminnych - termin realizacji: październik 2022 r. Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 2.450.000,00 zł;

 • Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 141043N od drogi woj. 655 - do drogi gminnej Nr 141006N oraz budowa drogi gminnej 141006N (droga wewnętrzna) - Gordejki - opracowanie dokumentacji i realizacja odcinka drogi gminnej. Termin realizacji: październik 2022 r. Koszt robót budowlanych z usługą: 1.635.329,03 zł;

 • Przebudowa drogi gminnej Nr 141013N do drogi powiatowej 1826N (Kukowo) - opracowanie dokumentacji i realizacja drogi gminnej - termin realizacji: październik 2022 r. Koszt robót budowlanych z usługą brutto: 1.405.518,94 zł;

 • Przebudowa i budowa odcinków dróg gminnych w Lesku - przygotowanie inwestycji - projekt budowlany. Termin realizacji: sierpień 2021 r. Cena usługi: 54.900,00 zł.

 • Budowa drogi gminnej nr 141508N, odcinek nr 010 - przygotowanie inwestycji przez opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Cena realizacji zamówienia: 35.000,00 zł;

 • W dniu 7 grudnia 2021 r. została podpisana umowa z wykonawcą robót na realizację w terminie do listopada 2022 r.:

   • Przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 1 - koszt robót: 54.382,00 zł.

   • Przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 2 - koszt robót: 55.658,00 zł.

   • Przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 3 - Koszt robót: 90.598,00 zł.

   • Przebudowę przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 4 - koszt robót: 59.211,00 zł.

   • Przebudowa przejścia dla pieszych przy Placu Wolności w Olecku - przejście nr 5 - koszt robót: 45.063,00 zł.

 • Projekt na drogę asfaltową Babki Oleckie - Pieńki (FS Babki Oleckie) oraz Projekt budowy drogi, która łączy Babki Oleckie do drogi Olecko - Suwałki odcinek około 2,5 km (FS Dąbrowskie) - Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego wraz z planowanymi kosztami robót budowlanych. Cena usługi: 5.200,00 zł.


Zakres pozostałych inwestycji drogowych zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • Dotację celową na przebudowę ulic powiatowych - wartość wykonania - 417.669,91 zł

 • Dotację celową na projekt na chodnik Sedranki - wartość wykonania - 22.509,00

 • Zagospodarowanie terenu na zapleczu budynku przy Placu Wolności 19-21 - wartość wykonania - 2.960,00


inwestycje w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska


Wartość zadania: 2.924.855,66


Modernizacja istniejących sieci w celu ograniczenia strat ciepła oraz likwidacji niskiej emisji w systemie ciepłowniczym PEC Olecko


Umowę na realizację inwestycji podpisano jeszcze we wrześniu 2020 r.

Modernizacja istniejących sieci cieplnych polegająca na rozbudowie systemu umożliwi zmianę źródła ciepła na źródło produkujące energię cieplną z odnawialnych źródeł energii (OZE) jakim jest kotłownia biomasowa zlokalizowana przy ul. Gołdapskiej należąca do firmy ZPU „Prawda” Sp. z o.o. Modernizacja ponadto umożliwi wyłączenie z eksploatacji należących do spółki dwóch głównych kotłowni węglowych przy ul. Kolejowej 31 oraz Składowej 3A.

W dniu 5 stycznia 2021 r. doszło do podpisania umowy na sprzedaż ciepła do modernizowanej miejskiej sieci ciepłowniczej należącej do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Olecku.

Zdjęcie przedstawia kotłownię biomasową.
Zdjęcie przedstawia kocioł w kotłowni biomasowej.
Zdjęcie przedstawia dwóch panów gratulujących sobie.
Zdjęcie przedstawia zainstalowane kamery na słupie.

Monitoring ogródków działkowych ROD „Ruczaj” W Olecku

Koszt: 25.000,00

Wkład własny Gminy: 5.125,00 zł

Wkład własny ROD „Ruczaj”: 5.125,00 zł

W ramach inwestycji zamontowano 5 kamer tubowych z liniami zasilającymi oraz urządzeniami peryferyjnymi. Odbiór końcowy nastąpił 1 października 2021 r. Wartość dofinansowania z programu „Granty Marszałka Województwa dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych” wyniosła 14.750,00 zł.

Zakres pozostałych inwestycji w obszarze gospodarki komunalnej i ochrony środowiska zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:


 • Zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze Miasta Olecko - na obszarze projektu wytypowano 56 chronionych gatunków. Tereny są częściowo położone na obszarze podlegającym ochronie (Obszar Chronionego Krajobrazu Jezior Oleckich). Zakres inwestycji obejmuje zagospodarowanie 9 obszarów na terenie Miasta Olecko (łączna powierzchnia projektowanego obszaru 6,17 ha. Wartość wykonania dwóch zadań - 2.134.115,30

 • Oświetlenie uliczne - Budowa oświetlenia ul. Wiśniowej i Łąkowej, na ul. Cichej, Zielonej i Środkowej oraz realizacja funduszy sołeckich Sołectwa Szczecinki, Imionki, Łęgowo, Dzięgiele Oleckie. Wartość wykonania - 493.462,49 zł;

 • Wykonanie wewnętrznej instalacji  c.o. - dofinasowanie do wymiany pieców węglowych dla mieszkańców Gminy Olecko - wartość wykonania - 92.862,34 zł;

 • Zakup traktorka wielofunkcyjnego z osprzętem w ramach realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Olszewo - wartość wykonania - 16.422,80 zł;

 • Zakup zamiatarki do ulic w ramach realizacji funduszu sołeckiego w miejscowości Borawskie - wartość wykonania - 13.949,02 zł;

 • Podłączenie instalacji wodnej w domku modułowym (zakup bojlera elektrycznego i zlewu) w miejscowości Kijewo w ramach realizacji funduszu sołeckiego - wartość wykonania - 10.000,00 zł;

 • Pozostałe zadania w ramach realizacji funduszu sołeckiego (12 zadań) - wartość wykonania - 139.019,11 zł.


Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 1
Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 2
Zdjęcie przedstawia rzekę Lega po wykonaniu inwestycji związanej z jej zagospodarowaniem - nr 3


inwestycje w obszarze gospodarki mieszkaniowej


Wartość zadania: 2.296.463,08


Zakres inwestycji w obszarze gospodarki mieszkaniowej zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • Modernizacja budynków w Gminie Olecko (7 zadań):

    • ul. Plac Wolności 2 - sala konferencyjna wraz z urządzeniami informatycznym i wyposażeniem;

    • ul. Kasprowicza 14/16 - podłączenie do sieci c.o.;

    • ul. Kolejowa 12/3, Aleja Zwycięstwa 15/2, Nocznickiego 18/2, 18/4, Kolejowa 22/3, Batorego 9/3 - zmiana źródła ogrzewania na gazowe i podłączenie do sieci c.o.;

    • ul. Kolejowa 15 - modernizacja lokalu;

    • Projekty remontów budynków ul. Młynowa 9 i ul. Olszewo 9, ul. Babki Oleckie 16 - modernizacja kotła c.o.;

    • Rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne (Jaśki 18) - cena robót budowlanych wg oferty: 885.861,21 zł Termin realizacji przedłużony do stycznia 2022 r. Zakres robót objął kompleksowy remont i przebudowę budynku: roboty rozbiórkowe, wiatrołap, roboty dekarskie, remont fundamentów, roboty murowe, remont stropu, podłoża pod posadzkę, remont pomieszczeń, elewacja, nawierzchnia, instalacja elektryczna, instalacja sanitarna;

    • Budowa budynku socjalnego B2 - Imionki - termin realizacji to listopad 2022 r. Zakres robót budowlanych obejmuje utworzenie budynku parterowego z 6 lokalami socjalnymi. Całkowity koszt robót budowlanych wynosi 1.167.488,18 zł.

 • Udziały w spółce TBS w Olecku - podwyższenie kapitału zakładowego oraz objęcie nowo utworzonych udziałów - wartość wykonania dwóch zadań - 874.000,00


inwestycje oświatowe


Wartość zadania: 1.909.920,54

Modernizacja energetyczna budynku Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi w Olecku


Modernizacja energetyczna budynku: 407.423,56 zł

Przebudowa pomieszczeń w Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi "Krasnal" w Olecku - wartość wykonania - 111.084,90 zł


W zakresie inwestycji zrealizowano:

 • Docieplenie ścian zewnętrznych styropianem oraz wykończenie elewacji cienkowarstwowym tynkiem sylikatowo-silikonowym,

 • Rozbiórka istniejącej oraz wykonanie nowej opaski betonowej,

 • Wymiana stolarki okiennej oraz drzwiowej budynku zgodnie z zestawieniem stolarki,

 • Wymiana parapetów zewnętrznych na ocieplanych elewacjach - blacha powlekana,

 • Rozebranie kominów w części ponad połacią dachu oraz poddasza,

 • Wymiana pokrycia dachu z płyt falistych Onduline na blachę trapezową,

 • Wymiana rur spustowych oraz rynien na stalowe z blachy powlekanej,

 • Wymiana obróbek blacharskich dachu,

 • Przebudowa instalacji elektrycznej i oświetleniowej na energooszczędną wraz z rozdzielnicami,

 • Przebudowa instalacji c.o., demontaż kotłowni, włączenie instalacji c.o. i c.w.u. do węzła dwufunkcyjnego,

 • Instalacja systemu monitorowania zużycia energii,

 • Dobudowa platformy dla osób niepełnosprawnych do budynku,

 • Pompa ciepła powietrzna oraz wymiana systemu wentylacji na mechaniczną z rekuperacją.

Oferowana cena realizacji zamówienia wynosiła 3 mln zł, lecz w wyniku opóźnienia realizacji zadania o 52 dni, naliczono karę umowną w wysokości 253 tys. zł. Odbiór robót nastąpił w dniu 12 marca 2021 r.

Zdjęcie przedstawia biało-żółto-zielony budynek i bawiące się przy nim dzieci.
zdjęcie przedstawia bramę wjazdową na posesję.


Zakres pozostałych inwestycji w obszarze oświata i wychowanie zrealizowanych w 2021 r. obejmował ponadto następujące zadania:

 • Przebudowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 2 w Olecku - przebudowa boiska oraz przebudowa budynku związanego z obsługą płyty boiska z zagospodarowaniem terenu o powierzchni całkowitej płyty boiska 1.490,10 m², ciągów pieszych oraz placów utwardzonych o powierzchni 427,40 m² oraz przebudowy budynku zaplecza o kubaturze 513,00 m³. Planowany termin odbioru to maj 2022 r. Wartość wykonania - 1.423.416,99

 • Przebudowa i rozbudowa boiska przy Szkole Podstawowej 4 w Olecku - dokumentacja projektowo-kosztorysowa - wartość wykonania - 34.999,99 zł

 • Realizacja projektu „Młodzi Kreatywni” w Szkole Podstawowej nr 3 w Olecku - wartość wykonania 2 zadań - 22.080,00


inwestycje w administrację publiczną


Koszt: 1.557.511,65Zakres inwestycji w obszarze administracji publicznej zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • Rozwój e-Usług w Gminie Olecko - wartość wykonania - 1.207.635,54 zł;

 • Zakup i montaż wyposażenia systemu konferencyjnego do pokoju numer 32 w Urzędzie Miejskim w Olecku przy Placu Wolności 3 - wartość wykonania - 212.176,11 zł;

 • Modernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Olecku - wartość wykonania - 137.700,00 zł


inwestycje w kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego


Koszt: 1.262.354,08Zakres inwestycji w obszarze kultury fizycznej zrealizowanych w 2021 r. obejmował następujące zadania:

 • Dotacja celowa dla Regionalnego Ośrodka Kultury w Olecku - wartość wykonania - 1.192.459,00

 • Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Plewkach oraz budowa świetlicy wiejskiej w Możnych - wartość wykonania - 35.951,29 zł

 • Realizacja funduszu sołeckiego - Zakup materiałów na budowę świetlicy - fundusz sołecki Możne oraz Instalacja fotowoltaiczna na świetlicy wiejskiej w Sedrankach - łączna wartość wykonania 2 zadań - 33.943,79 zł


inwestycje w sport i turystykę


Kultura fizyczna - koszt: 376.943,51 zł

Sport - koszt: 25.000,00


Zdjęcie przedstawia altankę z ławeczką.

Kolej na rower - budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w miejscowości Kukowo


Koszt: 25.000,00

W ramach inwestycji wykonano:

 • altanę o wym. 3,60 m x 3,60 m,

 • 4 stoły z zadaszeniem o wym. 2,20 m x 2,00 m,

 • kosze na śmieci (5 szt.),

 • 5 stojaków na rowery o wym. 1,20 m x 1,05 m.


Odbiór inwestycji nastąpił 15 listopada 2021 r.

Zdjęcie przedstawia przebudowę skateparku.

Przebudowa skateparku


Zakres inwestycji w obszarze kultury fizycznej zrealizowanych w 2021 r. obejmował ponadto następujące zadania:

 • Przebudowa starego skateparku - wartość wykonania - 159.000,00 zł

 • Wydatki na zakupy inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olecku - wartość wykonania - 111.084,90 zł

 • Wydatki inwestycyjne Miejskiego Ośrodka Sportu I Rekreacji w Olecku - wartość wykonania - 91.512,33 zł

 • Realizacja funduszu sołeckiego - Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego - fundusz sołecki Rosochackie

   • wartość wykonania - 15.346,28 zł

Zbiorczy wykaz zadań inwestycyjnych w 2021 r.