REALIZOWANE POLITYKI, PROGRAMY I STRATEGIE


Niniejsza część przedstawia podsumowanie najważniejszych zadań wykonywanych w 2021 r. przez Gminę Olecko w związku z realizacją lokalnych polityk, programów i strategii.


Spośród wielu uchwał Rady Gminy stanowiących o kierunkach realizacji lokalnych polityk, programów i strategii, w pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na Strategię Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do 2025 r., która jest dokumentem o charakterze strategicznym, wyznaczającym główne kierunki rozwoju gminy.


Istotna część zadań burmistrza w 2021 r. związana była z realizacją i wdrożeniem działań zaplanowanych w licznych dokumentach o charakterze programowym i strategicznym, w tym programach dedykowanych konkretnym zadaniom własnym.23


dokumenty i programy strategiczne gminy były realizowane w 2021 roku,
w tym:
5

z obszaru

ochrony środowiska

6

z obszaru

pomocy społecznej

3

o charakterze

ogólnym


2

z obszaru

ładu przestrzennego

2

z obszaru

gospodarki komunalnej

2

z obszaru

ochrony zdrowia


1

z obszaru

gospodarki mieszkaniowej


2

z obszaru

oświatyKrótki opis realizacji


programy o charakterze ogólnymStrategia ROZWOJU MIASTA I GMINY OLECKO DO ROKU 2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.93.2015 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Olecko do roku 2025.

Cel: Niniejszy dokument, poprzez powiązanie bezpośrednio z budżetem gminy oraz Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, jest jednym z ważniejszych instrumentów działania władz samorządowych. Poszczególne zapisy Strategii są odzwierciedleniem aktualnych potrzeb gminy oraz wskazują kierunek działań lokalnych w ujęciu długofalowym. Kluczowym elementem Strategii rozwoju jest wizja, która określa docelowy obraz gminy w przyszłości.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. podjęto szereg działań, które były ściśle związane z założeniami przyjętymi w niniejszym dokumencie strategicznym. Zadania realizowane w 2021 r. to w szczególności:

 • zwiększenie i ochrona bioróżnorodności na obszarze Miasta Olecko;

 • rozbudowa i przebudowa budynku mieszkalno-usługowego oraz zmiana sposobu użytkowania poddasza na cele mieszkalne Jaśki 18 Gm. Olecko;

 • rozpoczęcie przebudowy boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Olecku;

 • Kolej na rower - budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w miejscowości Kukowo;

 • budowa drogi gminnej nr 141532N (ul. Przemysłowa) w Olecku;

 • modernizacja terenu rekreacyjnego Gęsia Zatoka (Fundusz Sołecki);

 • budowa wiaty Kolonia Olecko (Fundusz Sołecki);

 • zakup i montaż siłowni terenowej w Gordejkach Małych (Fundusz Sołecki);

 • zagospodarowanie terenu gminnego przy plaży w Dułach (Fundusz Sołecki);

 • przebudowa starego skateparku w ramach Budżetu Obywatelskiego.

Ponadto realizowano szereg programów i dokumentów strategicznych, związanych z wykonywaniem zadań własnych gminy, które zostały szczegółowo opisane poniżej.

Należy nadmienić, iż w dniu 28 maja 2021 r. Rada Miejska w Olecku na podstawie Uchwały Nr BRM.0007.57.2021 podjęła decyzję w sprawie przystąpienia do opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 roku oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii. Zarządzeniem Nr ORN.0050.96.2021 z dnia 6 lipca 2021 r. Burmistrz Olecka powołał Zespół techniczno-redakcyjny do spraw opracowania projektu Strategii Rozwoju Gminy Olecko do 2030 r.

Efektem pracy Zespołu w 2021 r. było zgromadzenie danych do części diagnostycznej Strategii, zdefiniowanie celów strategicznych rozwoju gminy w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz określenie kierunków działań podejmowanych dla osiągnięcia celów Strategii. Kolejne działania dotyczącego opracowania dokumentu przewidziano na 2022 rok. Konsultacje oraz przyjęcie Strategii planowane jest w 2022 roku.

plan odnowy miejscowości kukowo na lata 2021-2027

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr BRM.0007.27.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Kukowo na lata 2021-2027.

Cel: Niniejszy dokument został stworzony wspólnie z mieszkańcami miejscowości Kukowo w celu wykorzystania istniejącego potencjału miejscowości oraz szans dalszego rozwoju. Dokument określa najpilniejsze potrzeby mieszkańców zgłoszone do realizacji.

Realizacja w 2021 r.: Zrealizowano zadanie inwestycyjne pn. „Kolej na rower - budowa stacji rowerowych i miejsc odpoczynku w miejscowości Kukowo”, którego celem było uatrakcyjnienie wsi pod kątem turystycznym, a także podkreślenie walorów kulturowych miejscowości poprzez stworzenie stacji rowerowych w pobliżu takich miejsc jak zabytkowe cmentarze, czy pomnik przyrody. W ramach zadania wykonano pięć stacji rowerowych oraz ustawiono tabliczki kierunkowe w miejscowości Kukowo. W każdej z pięciu lokalizacji usytuowano wiatę/altanę, stojak na rower, kosz na śmieci.

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY NA 2021 R. GMINY OLECKO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI PROWADZĄCYMI DZIAŁALNOŚĆ POŻYTKU PUBLICZNEGO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr BRM.0007.117.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Olecko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.

Cel: Nadrzędnym celem programu jest budowanie partnerstwa pomiędzy Gminą Olecko i organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, służącego diagnozowaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców oraz wzmacnianiu aktywności społeczności lokalnych. Program obejmuje wsparcie w takich obszarach jak: sport; ochrona zdrowia; wspieranie działań na rzecz osób, rodzin i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; pomoc społeczna, promocja i organizacja wolontariatu; kultura i ochrona dziedzictwa narodowego; bezpieczeństwa publiczne; wspieranie działań niosących pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym; wspierania edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje dotyczące realizacji niniejszego Programu przedstawiono w zakładce Współpraca z NGO.Programy z obszaru Pomocy społecznejSTRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA I GMINY OLECKO NA LATA 2016-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.25.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025.

Cel: Niniejszy dokument strategiczny ukazuje najważniejsze problemy społeczne występujące w Gminie Olecko, takie jak bezrobocie, niepełnosprawność, uzależnienia, ubóstwo, bezdomność, przemoc w rodzinie, przestępczość

Realizacja w 2021 r.: W ramach niniejszej Strategii realizowano szereg dokumentów, scharakteryzowanych szczegółowo poniżej. Informacje z zakresu pomocy społecznej przedstawiono także na podstronie raportu Sprawy społeczne oraz zdrowie.

GMINNY PROGRAM WSPIERANIA RODZINY NA LATA 2019-2021

Podstawa prawna: Niniejszy program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.27.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Programu Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.

Cel: Zadania realizowane w ramach programu koncentrują się na utworzeniu systemu opieki nad dziećmi oraz wspieraniu rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze, w celu przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji, poprzez pracę z rodziną oraz zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu dzieci. Nadrzędnym celem programu jest stworzenie spójnego systemu wsparcia rodzin zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, które przeżywają trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.

Realizacja w 2021 r.: W ramach Programu Wspierania Rodziny w 2021 r. realizowano m.in. następujące zadania:

 • diagnozowanie problemów i potrzeb rodzin, podejmowanie wczesnej interwencji w sytuacji zagrożenia dobra dzieci, monitorowanie rodzin z grup ryzyka;

 • wspieranie rodzin doświadczających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, zwłaszcza zagrożonych odebraniem dzieci i umieszczeniem w pieczy zastępczej w formie: asystentury rodzinnej, pracy socjalnej;

 • organizowanie różnorodnych form edukacji rodziców (grupy samopomocowe, warsztaty kompetencji i umiejętności wychowawczych, szkolenia z zakresu pielęgnacji noworodka, prowadzenia gospodarstwa domowego, gospodarowania budżetem domowym);

 • zapewnienie poradnictwa specjalistycznego;

 • organizowanie różnorodnych form integracji rodzin w społeczności;

 • zapewnienie pomocy finansowej i rzeczowej rodzinom w trudnej sytuacji materialnej;

 • prowadzenie i rozwijanie placówek wsparcia dziennego (świetlic środowiskowych, zajęć opiekuńczo-wychowawczych, streetworkingu).

Na działania związane ze wspieraniem rodziny, realizowane w ramach rozdziału 85504 klasyfikacji budżetowej, wydatkowano środki z budżetu w łącznej wysokości 605.602,21 zł.

gminny PROGRAM przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na lata 2019-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.62.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025.

Cel: Niniejszy dokument ma na celu przede wszystkim zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla osób uwikłanych w przemoc oraz wypracowanie w mieszkańcach wrażliwości społecznej wobec zjawiska przemocy w rodzinie.

Realizacja w 2021 r.: Realizacja Programu w 2021 r. odbywała się m. in. poprzez:

 • Kampanię „Biała Wstążka” przeciwko przemocy wobec kobiet w ramach 16 Światowych Dni Przeciwko Przemocy;

 • Międzynarodową Kampanię „Pomarańczowa Wstążka” - 19 dni przeciwko przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży;

 • Kampanię „Nie bij mnie - kochaj mnie!” zainicjowaną przez Fundację Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, mającą zwrócić uwagę na problem krzywdzenia dzieci;

 • Ogólnopolską Kampanię Krakowskiej Akademii Profilaktyki „Postaw na Rodzinę” promującą solidarność międzypokoleniową, budowanie prawidłowych relacji między rodzicami i dziećmi oraz zachęcającą do wspólnego spędzania czasu

 • Kampanię społeczną „Uśmiech zamiast hejt".

PROGRAM OSŁONOWY "TELEOPIEKA DLA POTRZEBUJĄCYCH MIESZKAŃCÓW GMINY OLECKO" NA LATA 2020-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.107.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 31 października 2019 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Olecko" na lata 2020-2025

Cel: Program ma na celu zapewnienie lepszej pomocy osobom starszym, samotnym, schorowanym, niepełnosprawnym, zamieszkującym na terenie gminy. Usługa Teleopieki ma na celu zapewnienie mieszkańcom bezpłatnego dostępu do telefonicznej opieki domowej, polegającej na elektronicznym, całodobowym monitoringu i przyzywaniu natychmiastowej pomocy w przypadku zagrożenia życia, zdrowia, bezpieczeństwa użytkowników usługi Teleopieki. Warunkiem korzystania z Teleopieki jest zdolność do obsługi „przycisku alarmowego”

Realizacja w 2021 r.: W roku 2021 wsparciem objęto 20 osób w wieku powyżej 60 roku życia zamieszkałych na terenie Gminy Olecko, w szczególności osoby samotne i chore. Rekrutacja została przeprowadzona przez pracowników socjalnych wspólnie z pracownikami służby zdrowia - lekarzami rodzinnym, pielęgniarkami środowiskowymi. Usługi teleopiekuńcze skierowane są do osób, których życie lub zdrowie może być zagrożone, a nie są one w stanie wezwać pomocy w sposób tradycyjny. Bieżący monitoring efektywności usług wskazuje, że w dwóch przypadkach wezwana na czas pomoc uratowała życie osobom objętym Teleopieką.

PROGRAM "ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ" EDYCJA 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.126.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie przystąpienia Gminy Olecko do realizacji Programu ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2019-2020 realizowanego ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Cel: Program ten zapewnia usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnich osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo orzeczenie równoważne.

Realizacja w 2021 r.: Usługi asystenta polegały głównie na wyjściu, powrocie oraz/lub dojazdach w wybrane przez uczestnika programu miejsce (dom, praca, świątynie, urzędy, lekarz). Wyjściu/dojazdach na rehabilitacje/zajęcia terapeutyczne, zakupach z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika programu przy ich realizacji, załatwianiu spraw urzędowych, nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami, korzystania z dóbr kultury (tj. muzeum, kino, teatr, wystawy itp.). Uczestnik nie ponosił odpłatności za usługę asystenta. Usługi mogły być realizowane przez 7 dni w tygodni w godz. 7.00-22.00.

Ogólna liczba osób niepełnosprawnych, którym przyznano usługi asystenta to 25 (liczba dzieci 2). Liczba asystentów osób niepełnosprawnych 16.

PROGRAM OSŁONOWY "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.29.2018 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola’’ w ramach wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

Cel: Pomoc w formie dożywiania, udzielana jest dzieciom do czasu podjęcia nauki w szkole podstawowej, uczniom szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych oraz osobom dorosłym, starszym. Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby bądź rodziny, których dochód nie przekracza odpowiednio 150% kwoty kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie. Program realizowany był zgodnie z umową zawartą z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim.

Realizacja w 2021 r.: Udzielano pomocy w ramach Modułu 1 (dla dzieci i młodzieży) oraz Modułu 2 (dla osób dorosłych). W 2021 r. 1.254 osoby zostały objęte niniejszym programem na podstawie wydanych decyzji administracyjnych.programy z obszaru ochrony zdrowiagminny PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII NA LATA 2019-2022

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr ORN.0007.16.2019 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Olecko na lata 2019-2022 (z późn. zm.).

Cel: Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniem od narkotyków na terenie Gminy Olecko, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia z już istniejącymi problemami.

Realizacja w 2021 r.:

 • Cel 1 - zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od narkotyków i osób zagrożonych uzależnieniem.

   • liczba osób korzystających z zajęć terapeutycznych - 2 (założenia - 3).

 • Cel 2 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

   • liczba szkoleń - 1 (założenia - 1).

 • Cel 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnych dla uczniów, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

   • liczba zajęć pozalekcyjnych - nie wpłynęła żadna oferta zajęć, w czasie pandemii nauka odbywała się zdalnie i stacjonarnie co uniemożliwiało planowanie zajęć w długim okresie (założenia 1);

   • liczba programów profilaktycznych - 2 (założenia - 1);

   • liczba zrealizowanych kampanii profilaktycznych - 1 (założenia - 1).

 • Cel 4 - wspomaganie działań instytucji, organizacji pozarządowych i osób fizycznych, służących rozwiązywaniu problemów narkomanii.

GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY OLECKO NA 2021 R.

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr BRM.0007.128.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2021 r.

Cel: Celem głównym programu jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych na terenie Gminy Olecko, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi.

Realizacja w 2021 r.:

 • Cel 1 - zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu:

   • liczba osób korzystających z dodatkowych zajęć terapeutycznych - 46 (założenia - 15);

   • liczba badań psychiatryczno-psychologicznych - 19 (założenia - 30);

   • liczba wniosków do sądu o zobowiązanie do przymusowego leczenia odwykowego - 22 (założenia - 20);

   • liczba posiedzeń zespołu ds. rozmów motywujących - 13 (założenia - 12).

 • Cel 2 - udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie:

   • liczba świadczeń z zakresu pomocy specjalistycznej, w tym instruktora, prawnika i psychologa - 320 (założenia - 300);

   • liczba szkoleń - 1 (założenia - 1).

 • Cel 3 - prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych:

   • liczba kampanii profilaktycznych - 3 (założenia - 2);

   • liczba dzieci korzystających z placówek wsparcia dziennego - 56 (założenia - 40);

   • liczba dzieci korzystających z ww. form wypoczynku - 56 (założenia - 50).

 • Cel 4 - wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych.

   • liczba szkoleń członków komisji - 7 (założenia - 3).

 • Cel 5 - podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

   • liczba kontroli placówek handlowych i gastronomicznych - z uwagi na pandemię nie przeprowadzono kontroli placówek (założenia - 15 placówek) ;

   • zorganizowano szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych pn. „Odpowiedzialni sprzedawcy Olecko ‘21”, w ramach którego przeprowadzono badanie terenowe "Tajemniczy klient" w placówkach zajmujących się sprzedażą alkoholu. Działaniem zostali objęci wszyscy przedsiębiorcy posiadający zezwolenia (71 punktów) na terenie Gminy Olecko.Programy z obszaru oświatySTRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY GMINY OLECKO NA LATA 2020-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr BRM.0007.115.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia „Strategii rozwoju oświaty Gminy Olecko na lata 2020-2025”.

Cel: Celem polityki edukacyjnej jest stworzenie elastycznego systemu edukacyjnego, umożliwiającego podnoszenie jakości kształcenia w naszym samorządzie zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami jego mieszkańców. Systemu dostosowanego do wymogów Unii Europejskiej i gospodarki światowej, który reaguje na zmiany gospodarcze i społeczne. System ten ma zapewnić wysoką jakość usług oświatowych prowadzonych przez samorząd oraz racjonalny poziom ich finansowania.

Realizacja w 2021 r.: Szczegółowe informacje odnośnie zadań realizowanych przez Gminę Olecko w obszarze oświaty przedstawiono na podstronie Edukacja.

LOKALNY PROGRAM WSPIERANIA EDUKACJI UZDOLNIONYCH DZIECI I MŁODZIEŻY POBIERAJĄCYCH NAUKĘ W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA TERENIE GMINY OLECKO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały Nr BRM.0007.45.2020 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko.

Cel: W ramach realizacji lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych dzieci i młodzieży pobierających naukę w szkołach podstawowych na terenie Gminy Olecko udziela się stypendiów Burmistrza Olecka uzdolnionym uczniom w dziedzinie nauki, artystycznej oraz sportu szkolnego. Realizatorem zadania jest Urząd Miejski w Olecku, uczestnicy to uczniowie, którzy w ocenianym roku szkolnym (wniosek o przyznanie stypendium składa się za miniony rok szkolny) uczęszczali do klasy IV-VIII szkoły podstawowej, pobierali naukę w szkole podstawowej na terenie Gminy Olecko w roku szkolnym, którego dotyczą uzyskane osiągnięcia, uzyskali ze wszystkich przedmiotów pozytywne oceny roczne, uzyskali co najmniej poprawną roczną ocenę z zachowania, uzyskali wysokie wyniki w dziedzinie nauki lub artystycznej lub sportu szkolnego.

Realizacja w 2021 r.: W 2021 r. za uzyskane osiągnięcia przez uczniów szkół podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 przyznano łącznie 24 stypendia Burmistrza Olecka (5 w dziedzinie nauki, 13 w dziedzinie artystycznej, 6 w dziedzinie sportu szkolnego).

Zdjęcie przedstawia Burmistrza Olecka wręczającego nagrodę.
Zdjęcie przedstawia trzy medale.
Zdjęcie przedstawia statuetkę Stypendium Burmistrza Olecka II stopnia w dziedzinie nauki.programy z obszaru Ładu przestrzennegoSTUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY

Podstawa prawna: Na mocy uchwały nr BRM.0007.128.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 30 listopada 2021 r. dokonano zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Olecko.

Cel: Niniejszy dokument określa politykę przestrzenną gminy, w tym lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego. Ustalenia studium są wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Realizacja w 2021 r.: Zgodnie z ustaleniami studium w szczególności przyjęto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego:

 • Uchwała nr BRM.0007.83.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach Lesk i Olecko - teren położony pomiędzy ul. Kościuszki, a linią kolejową;

 • Uchwała nr BRM.0007.141.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulicy Parkowej;

 • Uchwała nr BRM.0007.31.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Olecku w obrębie ewidencyjnym Olecko 1 - etap 2A.

Ponadto na podstawie ustaleń studium wydawane były wypisy i wyrysy ze studium.

Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olecko na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty na mocy uchwały nr BRM.0007.69.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przyjęcia „Programu Opieki nad Zabytkami dla Gminy Olecko na lata 2021-2024”

Cel: Celem programu jest przede wszystkim podejmowanie działań zwiększających atrakcyjność zabytków, wyeksponowanie walorów poszczególnych zabytków i krajobrazu kulturowego, zahamowanie procesu degradacji zabytków oraz wspieranie inicjatyw sprzyjających wzrostowi środków finansowych na opiekę nad zabytkami.

Realizacja w 2021 r.: Zrealizowano dotację z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego na bieżące utrzymanie oraz drobne naprawy na cmentarzu ewangelickim w Olecku, cmentarzu wojennym w miejscowości Zabilne oraz na grobie Jeńca Francuskiego w miejscowości Babki Gąseckie. Zakres prowadzonych prac obejmował: usuwanie zanieczyszczeń z terenów cmentarzy, koszenie trawy, usuwanie chwastów, pielęgnację drzew i krzewów oraz grabienie opadłych liści.programy z obszaru Ochrony środowiskaPROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA I GMINY OLECKO NA LATA 2021-2024 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2028

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr BRM.0007.87.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 27 sierpnia 2021 r. w sprawie „Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Olecko na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 2028.

Cel: Niniejszy program, będący podstawowym narzędziem prowadzenia polityki ekologicznej, ma na celu poprawę stanu środowiska oraz zrównoważone zarządzanie zasobami naturalnymi. Podejmowane zadania mają zapewnić skuteczne mechanizmy chroniące środowisko przed degradacją.

Realizacja w 2021 r.: Poziom realizacji programu szacuje się na 64 % zadań ujętych w programie. W ramach realizacji nowego programu dokonano przebudowy dróg gminnych i powiatowych. Raport z Programu Ochrony Środowiska wykonuje się co 2 lata.

Najbliższy raport z jego realizacji będzie opracowany w 2023 r.

Łącznie na zadania związane z gospodarką komunalną i ochroną środowiska w 2021 r. przeznaczono środki w wysokości 11.328.001,01 , w tym ponad 2,1 mln zł na ochronę różnorodności biologicznej i krajobrazu oraz 29.745,37 zł wydatków bieżących na zadania z zakresu monitoringu powietrza, monitoringu wysypiska, aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest oraz obsługi zadania ,,Czyste Powietrze” realizowanego przez MOPS za wydawanie zaświadczeń o dochodach za pomocą systemu informatycznego.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY OLECKO

Podstawa prawna: Plan został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr ORN.0007.51.2016 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Olecko".

Cel: Niniejszy dokument wyznacza kierunki i działania zmierzające do redukcji emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz wykorzystania odnawialnych źródeł energii. Podejmowane działania dotyczą przede wszystkim zadań związanych z transportem, oświetleniem ulicznym, budownictwem publicznym, gospodarką przestrzenną oraz produkcją energii elektrycznej i ciepła.

Realizacja w 2021 r.: Gmina realizowała dopłaty do zmiany sposobu ogrzewania dla budynków indywidualnych, co pozwoli na zmniejszenie wpływu systemów grzewczych na środowisko.

Cele PGN realizowały zadania z zakresu modernizacji i rozbudowy sieci energetycznych, modernizacji źródeł energii w celu redukcji obciążenie środowiska przez indywidualne systemy grzewcze. Modernizacja i rozwój sieci ciepłowniczych pozwoli na efektywną dystrybucję ciepła do odbiorców. Dokonano wymian oświetlenia na bardziej efektywne i energooszczędne. Wprowadzone zostały systemy obniżania mocy pobranej oraz inteligentnego sterowania oświetleniem - działania pozwolą na ograniczenie zużycia i kosztów energii, a także podniosą poziom bezpieczeństwa w miejscach oświetlonych.programy z obszaru Gospodarki mieszkaniowej i komunalnejWieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olecko na lata 2021-2025

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr BRM.0007.22.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Olecko na lata 2021-2025.

Cel: Program ma na celu tworzenie warunków, które zapewnią mieszkańcom zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. Podejmowane działania pozwalają utrzymać w należytym stanie technicznym zasób mieszkaniowy Gminy Olecko, przede wszystkim poprzez realizację planu remontów i modernizacji.

Realizacja w 2021 r.:

 • modernizacja wraz z adaptacją poddasza budynku komunalnego Jaśki 18;

 • zmiana źródła ogrzewania - podłączenie do sieci c.o. budynku komunalnego Kasprowicza 14/16;

 • modernizacja źródeł ogrzewania na paliwo gazowe i podłączenie do sieci C.O. w 5 lokalach komunalnych;

 • przeprowadzono remonty zasobów komunalnych:

     • remont dachu budynku komunalnego Zatyki 28;

     • wymiana stolarki okiennej w 3 lokalach komunalnych i w budynku komunalnym przy ul. Kasprowicza 5;

     • wymiana stolarki drzwiowej w 10 lokalach;

     • wymiana instalacji elektrycznej w 9 lokalach komunalnych.

   • zmiana stawek czynszowych z tytułu najmu lokali komunalnych - zarządzenie Nr ORN.0050.15.2021 Burmistrza Olecka z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr BRM.0007.116.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia z dnia 29 października 2021 r. w sprawie Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2021-2024.

Cel: W ramach sporządzonego dokumentu określono planowane inwestycje i poziom nakładów planowanych na ich realizację, uzasadnienie konieczności ich realizacji oraz określenie zakresów rzeczowych prac nakładów finansowych na planowane prace.

Realizacja w 2021 r.:

 • zainstalowanie modułów GPS na samochodach,

 • remont sieci kanalizacyjnej metodą krótkiego rękawa, wykonanie projektu sieci wodociągowej zasilającej Osiedle Lesk,

 • wykonanie sieci wodociągowej zasilającej Osiedle Lesk,

 • zainstalowanie paneli fotowoltaicznych na oczyszczalni przy ul. Batorego.

Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Miasta Gminy Olecko na lata 2012-2027

Podstawa prawna: Projekt założeń został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr RN.0007.110.2012 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 29 listopada 2012 r., zaktualizowany uchwałą nr ORN.0007.127.2019 z dnia 20 grudnia 2019 r. wraz z Prognozą Oddziaływania na Środowisko.

Cel: Niniejszy dokument przedstawia w szczególności ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw gazowych, możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw i energii, z uwzględnieniem odnawialnych źródeł energii.

Realizacja w 2021 r.: Podłączono kotłownię przy ul. Składowej 3A do kotłowni przy ul. Gołdapskiej.

PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ ZAPOBIEGANIA BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY OLECKO

Podstawa prawna: Program został przyjęty do realizacji na mocy Uchwały nr BRM.0007.43.2021 Rady Miejskiej w Olecku z dnia 26 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko na rok 2021.

Cel: Program ma na celu ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt domowych i gospodarskich oraz zapewnienie właściwej opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim. Zadaniem programu jest także wyłapywanie zwierząt i doprowadzenie ich do schroniska oraz ograniczenie niekontrolowanego rozrodu zwierząt i edukację społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach zwierząt.

Realizacja w 2021 r.: Odławiano bezdomne zwierzęta i zapewniano im miejsca oraz opiekę w schronisku. Dla bezdomnych zwierząt poszukiwano nowych właścicieli. Przeprowadzano kastracje/sterylizacje psów i kotów, chipowano zwierzęta, zapewniano opiekę nad wolno żyjącymi kotami, dokarmiano je. Dla zwierząt gospodarskich zapewniono miejsce we wskazanym gospodarstwie rolnym. Zapewniono całodobową opiekę weterynaryjną w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt, zapewniono możliwość usypiania ślepych miotów, prowadzono edukację mieszkańców gminy.

Na realizację Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Olecko w 2021 r. wydatkowano środki w wysokości 5.000,00 zł.