sprawy społeczne oraz zdrowie


REALIZOWANE PROGRAMY Związane z POMOCĄ SPOŁECZNĄ I ZDROWIEMRealizacja zadań związanych z sprawami społecznymi, rodziną oraz zdrowiem stanowi odzwierciedlenie działań podejmowanych na podstawie polityk programów i strategii przyjętych przez władze Olecka. Do najważniejszych z nich należą:

   • Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta i Gminy Olecko na lata 2016-2025;

   • Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2019-2025;

   • Program osłonowy "Pomoc w formie posiłku dla dzieci i uczniów udzielana na wniosek dyrektora szkoły lub przedszkola" w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w domu i w szkole" na lata 2019-2023;

   • Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" edycja 2019-2022;

   • Program osłonowy "Teleopieka dla potrzebujących mieszkańców Gminy Olecko" na lata 2020-2025;

   • Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Olecko na 2021 rok;

   • Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2019-2022.

Dokładniejszy opis wskazanych powyżej programów znajduje się w części raportu poświęconej Realizowanym Politykom, Programom i Strategiom.Wysokość zrealizowanych wydatków w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny:

43 082 844
-2,06%
do roku 2020Stabilny poziom wydatków na pomoc społeczną i wsparcie dla rodziny w 2021 r. wiąże się z nieznacznym spadkiem wydatków Gminy Olecko na wypłatę świadczeń wychowawczych. Dla porównania warto wskazać, że w 2020 r. na ten cel wydatkowano 24,1 mln zł podczas gdy w 2021 r. wydatki te wyniosły 23,6 mln zł. W 2021 r. dokonywano wypłaty świadczeń wychowawczych na podstawie wniosków złożonych w roku 2020. Rozpatrywano również wnioski na nowonarodzone dzieci.34 656 201

Wysokość wypłaconych świadczeń społecznych

2 124 303

Wydatki na bieżące utrzymanie MOPS

69 803

Wartość zadań zrealizowanych z dofinansowaniem (dotacje UE)


Świadczenia wsparcia materialnego w 2021 r.

Przyczyny korzystania z pomocy społecznej w 2021 r.


Zakres pomocy społecznej obejmował zadania określone w ustawie o pomocy społecznej. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wykonywał także zadania wynikające z innych aktów prawnych m.in. z ustawy o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych.

W 2021 r. wykonywanie najistotniejszych działań w zakresie pomocy społecznej można było pogrupować według pięciu obszarów:

 • systemu finansowego wsparcia rodzin;

 • pomocy w długotrwałej lub ciężkiej chorobie;

 • likwidacji barier funkcjonalnych dla osób niepełnosprawnych;

 • ograniczaniu skutków bezrobocia;

 • przeciwdziałaniu uzależnieniom.

Najczęściej występującymi powodami korzystania z pomocy społecznej w Olecku w 2021 r. były długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie oraz ubóstwo. Należy przy tym zaznaczyć, że rodzina mogła korzystać z pomocy z powodu różnych przesłanek jednocześnie (ta sama rodzina mogła być ujęta w tabeli w pozycjach ubóstwo, bezrobocie i długotrwała lub ciężka choroba). Aby uzyskać pomoc ze strony MOPS rodzina lub osoba ubiegająca się o pomoc musi spełnić co najmniej dwie przesłanki tj. po pierwsze dochód osoby lub rodziny nie może przekroczyć kryterium ustawowego, po drugie musi wystąpić co najmniej jedna przesłanka, o której mowa w ustawie o pomocy społecznej.


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wspiera osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Dla porównania warto dodać, że w 2021 r. powody korzystania z pomocy społecznej były podobne do występujących rok wcześniej, choć zauważalny jest wzrost rodzin potrzebujących wsparcia w 2021 r.


W 2021 r. świadczeniami pieniężnymi objęto 542 rodzin a niepieniężnymi 429 rodziny. Pracę socjalną świadczono wobec 639 rodzin.


Miejski oŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Obecna struktura organizacyjna Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej jest odpowiedzią na diagnozowane na przestrzeni wielu lat potrzeby środowiska lokalnego, określone w oparciu o analizę i ocenę występujących zjawisk, powodujących zapotrzebowanie na różne formy wsparcia. Łącznie na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w 2021 r. MOPS wydatkował 41.684.646,93 zł, w tym kwota:

 • 19.064,75 zł - na zadania z zakresu ochrony zdrowia;

 • 8.101.935,75 zł - na zadania z zakresu pomocy społecznej

 • 330.913,84 zł - na realizację projektu "Aktywny Senior w Gminie Olecko";

 • 365.030,70 zł - na zadania z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej;

 • 32.867 201,89 zł - na zadania z zakresu wspierania rodziny

 • 500,00 zł - na zadania z zakresu ochrony środowiska.

W trakcie 2021 r. MOPS kompleksowo realizował zadania własne oraz zadania zlecone z zakresu pomocy społecznej. Dodatkowo, pozyskano środki ze źródeł zewnętrznych w ramach ogłaszanych konkursów i programów tj. "Aktywny Senior w Gminie Olecko", "Dzienny Dom Senior+", "Opieka 75+", "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej", "Opieka wytchnieniowa", "Wspieraj seniora" oraz "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". Ponadto, w ramach prowadzonej działalności statutowej MOPS w swojej bieżącej pracy realizował projekty socjalne i działania środowiskowe.


wybrane zadania realizowane w ramach pomocy społecznej i wsparcia rodziny w 2021 r.


Aktywny Senior w Gminie Olecko

Od początku 2021 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku realizuje projekt pt. "Aktywny Senior w Gminie Olecko". Udział w projekcie jest bezpłatny, ponieważ został dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania 36 osób w wieku 60+ mieszkających na terenie gminy Olecko poprzez zapewnienie im kompleksowych usług społecznych i oferty edukacyjno-kulturalnej oraz wsparcie 24 opiekunów osób starszych poprzez organizację grupy wsparcia i zapewnianie oferty doradczo-szkoleniowej.


Zdjęcie przedstawia prace manualne wykonywane przez uczestników projektu Aktywny Senior w Gminie Olecko


Dzienny Dom Senior+

Działający od 2020 r. Dzienny Dom Senior+ jest ośrodkiem wsparcia przeznaczonym dla mieszkańców Gminy Olecko, powyżej 60 lat, którzy ze względu na wiek, chorobę lub niepełnosprawność wymagają częściowej opieki i pomocy w zaspokajaniu niezbędnych potrzeb życiowych. Dom posiada 16 miejsc dziennego pobytu. Funkcjonowanie Domu od 01.01.2021 r. do 30.06.2022 r. współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W roku 2021 w ramach funkcjonowania i organizacji Domu prowadzona była opieka pielęgniarska. Dzięki temu, Seniorzy skorzystali z warsztatów oraz wykładów prowadzonych przez pielęgniarkę. W okresach czasowego zawieszenia działalności uczestnicy Dziennego Domu Senior+ korzystali z telefonicznych porad pielęgniarki. Ponadto, w placówce organizowane były: zajęcia usprawniające pamięć, zajęcia plastyczne, techniczne, filmoterapia, muzykoterapia, silvoterapia, terapia ruchowa oraz rehabilitacja.

Pomimo, że z uwagi na stan epidemii funkcjonowanie Domu przez długi czas było zawieszone, to organizowane terapie pozwoliły na aktywne spędzanie czasu wolnego, a także zaktywizowały i zaangażowały seniorów w działania samopomocowe i rozwijanie wolontariatu. Nawiązana została współpraca z Oleckim Domem Dziecka, Związkiem Emeryta i Rencisty oraz grupą Streetworking Olecko. Organizowane były także wyjazdy do lasu, grill, ognisko, dyskoteki. Wyjście na przedstawienie pt. "Niemy Kelner" do ROK Olecko, wyjazd do Opery Podlaskiej w Białymstoku na przedstawienie pt. "Doktor Żywago", wyjazd do Suwalskiego Ośrodka Kultury na przedstawienie pt. "Cudowna Terapia". Uczestnicy Dziennego Domu zorganizowali wraz z grupą Streetworking Olecko warsztaty plastyczne, oraz zbiórkę charytatywną na Activ Festival. Nawiązana została współpraca również z Fundacją Dr Clown z Warszawy w zakresie prowadzenia dogoterapii z seniorami.

Zdjęcie przedstawia uczestników zajęć w Dziennym Domu Seniora
Zdjęcie przedstawia dekoracje wielkanocne


Logo programu "Opieka 75+"

Usługi opiekuńcze 75+

W ramach usług opiekuńczych, w trakcie 2021 r. MOPS kontynuował realizację programu "Opieka 75+", polegający na zwiększeniu dostępności do usług opiekuńczych dla osób w wieku powyżej 75 roku życia. W ramach programu „Opieka 75+” wsparciem można było objąć osoby nowe, które po raz pierwszy korzystały z usług opiekuńczych, jak również osoby, które korzystały już wcześniej z programu i go kontynuowały oraz osoby, które miały zwiększoną liczbę godzin usług.

Na realizację programu Gmina Olecko otrzymała dotację w wysokości 50% kosztów realizacji usług dla docelowej grupy odbiorców. W 2021 r. działanie to pozwoliło na objęcie programem "Opieka 75+" 10 osób.


Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2019-2020

Program ten zapewnił usługę asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym pełnoletnich osób niepełnosprawnych. Usługi asystenta polegały głównie na wyjściu, powrocie lub dojazdach w miejsce wybrane przez uczestnika Programu a także wsparcie w zakresie nawiązania kontaktu z różnego rodzaju organizacjami (m.in. muzeum, kino, teatr, wystawy). Uczestnik nie ponosił odpłatności za usługę asystenta.

W 2021 roku w programie uczestniczyło:

 • 11 osób ze stopniem znacznym;

 • 12 osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;

 • 2 niepełnosprawnych dzieci do 16 roku życia.

Łącznie pomoc w formie asystenta świadczyło 16 osób. Łączna kwota środków z Funduszu Solidarnościowego na realizację programu wyniosła 261.716,06 zł.


Zdjęcie przestawia osobę na wózku inwalidzkim


Zdjęcie przedstawia dłoń seniora trzymaną przez dłoń osoby młodej.

Opieka wytchnieniowa

Głównym założeniem Programu było odciążenie i wsparcie członków rodzin lub opiekunów w codziennych obowiązkach lub czasowego zastępstwa w sprawowaniu opieki nad osobą niepełnosprawną. Dzięki temu wsparciu, opiekunom osób niepełnosprawnych została zapewniona możliwość załatwienia niezbędnych spraw, regeneracji, kontaktów społecznych, czy po prostu odpoczynku.

Świadczenie przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej usług opieki wytchnieniowej było realizowane w formie pobytu dziennego w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej. W 2021 r. z tej formy wsparcia skorzystało 13 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 2 dzieci niepełnosprawnych.


Wspieraj seniora

Program realizowany był przez cały 2021 rok jako kontynuacja działań rozpoczętych w 2020 roku. Podejmowane działania polegały w szczególności na dostarczaniu zakupów, zgodnie ze wskazanym przez Seniora zakresem, obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej.

Łącznie z usługi wsparcia skorzystało 8 osób, które zgłosiły potrzebę wsparcia bezpośrednio do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Olecku. Tym samym, zrealizowano łącznie 78 zgłoszeń od osób potrzebujących pomocy w miejscu zamieszkania. Wydatki na realizację zadania wyniosły 7.493,96 zł i były finansowane dotacją z budżetu państwa.

Zdjęcie przedstawia plakat informacyjny programu Wspieraj Seniora


Zdjęcie przedstawia logotyp programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Program Pomoc Żywnościowa 2014-2020

Realizowany w trakcie 2021 r. program współfinansowany z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym, miał na celu zapewnienie systematycznej pomocy żywnościowej najbardziej potrzebującym poprzez równomierną dystrybucję artykułów spożywczych przez Caritas. Zadaniem Ośrodka było kwalifikowanie osób potrzebujących oraz wydawanie skierowań do otrzymania pomocy rzeczowej w formie żywności. Skierowania otrzymywały osoby i rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, spełniające kryteria określone w m. in. w art. 7 ustawy o pomocy społecznej. Pracownicy socjalni wydali łącznie 391 skierowań (łączna liczba osób w rodzinach 1107).


Posiłek w szkole i w domu

Wsparcie dla mieszkańców Olecka polegało na zapewnieniu jednego gorącego posiłku dziennie osobom nie mogącym go przygotować we własnym zakresie ze względu na wiek, chorobę, niepełnosprawność, brak środków finansowych czy warunków do przygotowania posiłku.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej realizował program w dwóch formach tj. w naturze w ramach przyznanego gotowego posiłku, a dla osób wymagających stosowania szczególnej diety w formie zasiłku celowego. Posiłki wydawano w placówkach oświatowych a także w w stołówce Stowarzyszenie "Otwarte Drzwi". Łącznie, Programem objętych zostało 469 osób. Z zasiłku celowego skorzystało 397 rodzin, liczących 1.004 osoby.

Ogólny koszt Programu wyniósł 949.000,00, z czego dotacja z budżetu państwa wyniosła 77 % tej kwoty tj. 729.000,00 zł, natomiast udział własny gminy stanowił 23 %, tj. kwota 220.000,00 zł.

Zdjęcie przedstawia stołówkę


warsztat terapii zajęciowej

Warsztat Terapii Zajęciowej w Olecku jest placówką pobytu dziennego, realizującą zadania z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej. Głównym celem Warsztatu Terapii Zajęciowej jest stwarzanie osobom niepełnosprawnym, niezdolnym do podjęcia pracy, możliwości rehabilitacji społecznej i zawodowej w zakresie pozyskania lub przywracania umiejętności do podjęcia zatrudnienia. Na zajęcia organizowane przez Warsztat Terapii Zajęciowej zapisanych było 40 osób, w tym 16 kobiet i 24 mężczyzn. 23 uczestników było dowożonych na zajęcia samochodem służbowym. Pozostała grupa - 17 uczestników - przychodziła samodzielnie lub była dowożona i odbierana przez rodziców albo opiekunów. Średnia roczna frekwencja w zajęciach wynosiła 86,53%.

Główną formą terapii prowadzonej w Warsztacie są zajęcia grupowe i indywidualne, techniką najczęściej wykorzystywaną w pracy z podopiecznymi jest technika praktycznego działania. Przynosi ona najlepsze rezultaty. Podczas pracy wykorzystuje się socjoterapię, kinezyterapię, ergoterapię, terapię psychologiczną i logopedyczną, ćwiczenia rewalidacyjne, gry i zabawy logiczne i edukacyjne, trening umiejętności społecznych, elementy treningu zastępowania agresji, działania mające na celu uspołecznianie oraz inne metody w zależności od potrzeb. Uczestnicy pracują pod nadzorem i kontrolą instruktorów.

Podobnie, jak we wcześniejszych latach, również w 2021 r. uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej, w ramach rehabilitacji prowadzonej w Warsztacie organizowali, współorganizowali oraz uczestniczyli w konkursach, przeglądach, festynach, wydarzeniach sportowych, kulturalnych i innych. Ponadto, w 2021 roku odbyło się wiele zajęć integracyjnych, pogadanki tematyczne (m.in. na temat koronawirusa), spacery, zabawy plenerowe na plaży i polu namiotowym, zajęcia relaksacyjne, bajkoterapia, muzykoterapia, zajęcia filmowe na terenie Warsztatu.

Podstawą finansowania działalności Warsztatu jest Umowa nr 2/95 z dnia 29.09.1995 r., zawarta pomiędzy Wojewódzkim Ośrodkiem ds. Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w Suwałkach a Zarządem Miasta Olecka. Środki finansowe przyznane na działalność WTŻ w roku 2021 zostały określone w ramach Umowy nr 1/2021 w sprawie dofinansowania kosztów działalności z dnia 3 marca 2021 r. oraz aneksów zawartych w marcu i listopadzie. Na tej podstawie, w budżecie miasta na prawidłowe funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Olecku w trakcie 2021 r. przeznaczono 280.795,00 zł.

Zdjęcie przedstawia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej piekących pierniki
Zdjęcie przedstawia uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej na zawodach sportowychŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCYW Gminie Olecko funkcjonuje Środowiskowy Dom Samopomocy. Jest to placówka wsparcia dziennego dla osób niepełnosprawnych, w tym z zaburzeniami psychicznymi i innymi schorzeniami neurologicznymi, która zapewnia opiekę mieszkańcom Gminy Olecko, Wieliczki, Świętajno i Kowale Oleckie.

W 2021 r. ze wsparcia skorzystały 72 osoby niepełnosprawne. Liczba pracowników wynosiła 20 osób, w tym pracownicy merytoryczni, administracja, księgowość, pracownicy obsługi.

Środki finansowe przeznaczone na działalność w poprzednim roku wyniosły 1.454.738,00 zł, w tym 1.318.581,00 zł - z budżetu Wojewody Warmińsko-Mazurskiego oraz 136.157,00 zł - pozyskane dodatkowo z budżetu państwa (na prace remontowe w celu usunięcia zniszczeń po zawilgoceniach na ścianach wewnątrz budynku, tj. usuwanie pleśni, osuszanie ścian, nakładanie tynku, malowanie ścian i sufitów, naprawa drzwi, zakup i montaż nawiewnika i grzejnika oraz zakup zestawu mebli biurowych do nowo utworzonej pracowni komputerowej oraz zakup 8 stołów do jadalni). Pozyskano również 15.476,00 zł na naprawę pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych.

Placówka świadczyła wsparcie i terapię w następujących formach:

 • treningi dbałości o zdrowie, szerokie wsparcie w sporządzaniu wniosków i załatwianiu spraw urzędowych;

 • terapia pedagogiczna i logopedyczna;

 • poradnictwo psychologiczne;

 • terapia integracji sensorycznej;

 • fizjoterapia: laser, lampa solux, masaż, usprawnianie z wykorzystaniem urządzeń rehabilitacji ruchowej;

 • treningi na siłowni, wyjścia na basen, treningi relaksacyjne, taniec;

 • turystyka i rekreacja, w tym spacery, wycieczki rowerowe, spływy kajakowe, wycieczki turystyczne;

 • zajęcia plastyczne i ceramiczne;

 • aktywizacja zawodowa, obejmująca treningi umiejętności praktycznych (krawiectwo, zajęcia techniczne, stolarstwo, ogrodnictwo, sporządzanie posiłków).

Na zajęcia do placówki dowożonych było 28 uczestników samochodami: Mercedes Benz i Opel Vivaro z terenu gmin Olecko, Wieliczki, Świętajno i Kowale Oleckie.

Wszyscy uczestnicy korzystali z ciepłego posiłku. Podczas zawieszenia działalności ŚDS z powodu pandemii, uczestnicy odbierali posiłek do spożycia w domu. Natomiast osobom mającym trudność w poruszaniu się, zamieszkałym poza miastem lub przebywającym w kwarantannie/izolacji posiłek był dowożony. W Domu prowadzone były działania wspierające uczestników szczególnie w okresie zawieszenia działalności w wyniku pandemii COVID-19. Między innymi przygotowano i przekazano 1.964 paczek żywnościowych z produktów pozyskanych w ramach współpracy z CARITAS Polska - Koło w Olecku oraz dodatkowo przekazano uczestnikom paczki na Wielkanoc - 60 paczek oraz na Boże Narodzenie - 60 paczek.

Mimo pandemii zostało przeprowadzonych 36 różnorodnych form rozwijających i integracyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem budowania odporności organizmu.

Informacje i zdjęcia z organizowanych wydarzeń zamieszczone zostały na stronie internetowej mediów społecznościowych Facebook https://pl-pl.facebook.com/pages/category/Community-Organization/%C5%9Arodowiskowy-Dom-Samopomocy-w-Olecku-254086508683541/

Zdjęcie przedstawia grupę osób wykonujących prace porządkowe z okazji Tygodnia Ziemi
Zdjęcie przedstawia kilka osób w trakcie zajęć z ręcznego wyrobu naczyń ceramicznych
Zdjęcie przedstawia kilka osób na wycieczce rowerowej w lesie
Zdjęcie przedstawia grupę osób na tle przystani dla statkówzdrowieOchrona zdrowia to sektor, który często nie charakteryzuje się wysokimi wydatkami, ale pomimo tego, zakres realizowanych zadań pozostaje zróżnicowany. Podstawowe obowiązki Gminy Olecko w tym zakresie zostały zawarte w ustawie o samorządzie gminnym, która wskazuje, iż zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy, wśród których w szczególności uwzględnia się m.in. sprawy ochrony zdrowia. Jednakże szczegółowe kompetencje określają także inne akty prawne, w szczególności ustawy, które dotyczą przedsięwzięć związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniem narkomanii.

Cyklicznym przedsięwzięciem realizowanym przez Gminę Olecko były zadania określone w ramach gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. W założeniu uwzględniały one zapobieganie powstawaniu nowych problemów związanych z uzależnieniami od alkoholu i narkotyków, minimalizowanie rozmiarów i natężenia tych, które aktualnie występują oraz rozwijanie zasobów niezbędnych do radzenia sobie z już istniejącymi problemami.

Zdjęcie przedstawia pracę nagrodzoną w konkursie Superbohater wolny od nałogów

Łączne wydatki w ochronie zdrowia w 2021 r. wyniosły ponad 562 tys., w tym najwyższą kwotę wydatkowano w zakresie przedsięwzięć dotyczących przeciwdziałania alkoholizmowi. W głównej mierze skupiały się one na zwiększeniu dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i ich rodzin a także skoordynowanych działaniach profilaktycznych, informacyjnych, edukacyjnych i szkoleniowych. Pozwoliło to m.in. na:

 • objęcie dzieci opieką i wychowaniem w trzech placówkach wsparcia dziennego - dwóch prowadzonych w formie świetlicy i trzeciej prowadzonej przez pedagogów ulicznych;

 • objęcie dzieci opieką i wychowaniem w świetlicach z elementami socjoterapii prowadzonymi w trzech szkołach podstawowych oraz dofinansowanie do udziału w półkoloniach w okresie wakacji;

 • realizację kampanii profilaktycznych oraz działań profilaktycznych pn. "Superbohater wolny od nałogów".


Oleckie dni zdrowia

W dniach 26-27 lipca 2021 r. odbyły się "Oleckie Dni Zdrowia". Podczas akcji mieszkańcy Olecka mogli nieodpłatnie skorzystać z oferty wielu specjalistów z zakresu zdrowia. Wydarzenie mające na celu promocję zdrowego stylu życia i profilaktykę badań diagnostycznych, cieszyło się dużym zainteresowaniem. Badania, usługi oraz konsultacje dostępne podczas wydarzenia, to m.in.:

 • "NIE nowotworom u dzieci" - program realizowany w ramach współpracy z Fundacją Ronald McDonald, podczas którego wykonano 120 badań ultrasonograficznych narządów jamy brzusznej u dzieci;

 • Telemedycyna- profilaktyka z zakresu chorób układu krążenia - skorzystało 176 osób;

 • Mobilny Punkt Szczepień przeciwko COVID-19 - skorzystało 120 osób;

 • "Zdrowie" Grupowa Praktyka Pielęgniarek i Położnych Olszewska, Polit - zbadano 180 osób;

 • Badania okulistyczne - zbadano 140 osób;

 • Badania słuchu - zbadano 23 osoby;

 • Konsultacje podologiczne - 35 osób;

 • Refleksologia stóp - skorzystały 22 osoby;

 • Fizjoterapeuta (badanie wad postawy u dzieci) - 23 dzieci;

 • Psycholog oraz pedagog, logopeda, terapeuta integracji sensorycznej - 60 osób;

 • Terapie naturalne w odmładzaniu i w walce z bruksizmem - 10 osób;

 • W punkcie DKMS zarejestrowano 23 nowych potencjalnych dawców szpiku;

 • konsultacje prowadzone przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - 40 osób.

Ogólny koszt imprezy: 31.240,11 zł

Zdjęcie przedstawia ćwiczenia fizyczne na rynku z okazji Oleckiego Dnia Zdrowia
Zdjęcie przedstawia mobilną pracownię kardiologiczną funkcjonującą w trakcie Oleckich Dni Zdrowia
Zdjęcie przedstawia balon promujący Oleckie Dni Zdrowia


Światowy Dzień Walki z Cukrzycą

17 listopada 2021 r. w sali kina Regionalnego Ośrodka Kultury "Mazury Garbate" w Olecku odbyły się obchody Światowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wydarzenie to miało na celu zwiększenie świadomości na temat przyczyn, objawów, sposobu leczenia tej choroby oraz szerzenia wiedzy na temat powikłań związanych z cukrzycą. Podczas wydarzenia mieszkańcy miasta mieli okazję skorzystać z bezpłatnego badania w zakresie pomiaru poziomu glukozy we krwi i pomiaru ciśnienia tętniczego. Wysłuchać można było również wykładu pt. "Zasady żywienia w cukrzycy, czyli diabetyk na widelcu" oraz wykładu pt. "Naturalne Leczenie Cukrzycy". Na wszystkich przybyłych czekały zdrowe przekąski i jadłospisy dietetyczne. Nad bezpieczeństwem całego wydarzenia czuwali ratownicy medyczni z "Olmedica" w Olecku. Ogólny koszt imprezy wyniósł: 1.738, 73 zł

Zdjęcie przedstawia prelekcję z okazji Światowego Dnia Walki z Cukrzycą
Zdjęcie przedstawia pielęgniarkę wykonującą badanie poziomu glukozy


Przebieg AKCJI SZCZEPIEŃ

Rok 2021 był kolejnym, w którym mieszkańcy Olecka zmagali się z epidemią choroby COVID-19. Z tego względu, podjęto realizację działań zmierzających do zapewnienia mieszkańcom dostępności do usług w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia. W związku z realizacją Narodowego Programu Szczepień Ochronnych przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w 2021 r. na terenie Gminy Olecko dostępne były mobilne punkty szczepień oraz utworzono dodatkowy punkt powszechnych, w których wykonywano szczepienia przeciwko COVID-19.

Działania burmistrza poprzez pracowników wydziału Spraw Społecznych Zdrowia i Bezpieczeństwa oraz Wydziału Promocji Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w Olecku a także współpracy z jednostkami Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Olecko, skupiały się na akcji promocyjnej i stworzeniu możliwości do zaszczepienia przeciw COVID-19. W ramach przeprowadzonych 7 akcji, zaszczepiono dodatkowo 386 osób. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Olecku pomagał w realizacji zadań związanych z transportem osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. Dzięki sprawie zorganizowanej infolinii przez Urząd Miejski w Olecku, dla ww. osób, łącznie przyjęto do realizacji 20 zgłoszeń.

49,3% zaszczepionych w pełni w 2021 r.

10.826 mieszkańców zaszczepionych w pełni w 2021 r.

Zdjęcie przedstawia plakat informujący o Narodowym Programie Szczepień Ochronnych przeciw COVID-19

Na rzecz ochrony zdrowia, w 2021 r. podjęte zostały również inne działania obejmujące współpracę z organizacjami pozarządowymi. Dzięki temu kontynuowano realizację zadań z zakresu ochrony i promocji zdrowia w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy o działalności leczniczej.