BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE


Wydatki zrealizowane w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r.

379 821

-54,37%

do roku 2020W roku 2021 Gmina Olecko przeznaczyła 379.820,81 zł na wydatki związane z bezpieczeństwem publicznym. Znaczną część środków gmina przeznaczyła na finansowe wsparcie i refundację działań OSP (336.231,74 zł). W ramach wydatkowanych środków 22.000,00 zł przeznaczono na zadania o charakterze inwestycyjnym. Kierunki wydatkowania środków w ramach bezpieczeństwa publicznego w 2021 r. przedstawiono poniżej.

Bezpieczeństwo w Gminie Olecko w 2021 r.DZIAŁALNOŚĆ Ochotniczych straży pożarnychNa terenie Gminy Olecko działa pięć jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej:

 • OSP Plewki;

 • OSP Borawskie;

 • OSP Szczecinki;

 • OSP Gąski;

 • OSP Lenarty.


Trzy jednostki tj. OSP Borawskie, OSP Gąski i OSP Szczecinki wchodzą w skład Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Ochotnicze Straże Pożarne działają w oparciu o ustawę o ochotniczych strażach pożarnych, ochronie przeciwpożarowej, prawo o stowarzyszeniach oraz statut Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej. Każda jednostka OSP zarejestrowana jest w sądzie jako stowarzyszenie, posiada osobowość prawną i jest jednostką organizacyjną ochrony przeciwpożarowej.


Koszty wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej Ochotniczej Straży Pożarnej ponosi Gmina Olecko. W 2021 r. objęły one:

 • ekwiwalenty za udział w akcjach ratowniczo gaśniczych, szkoleniach pożarniczych oraz zabezpieczeniu imprez publicznych;

 • składki ZUS wynikające z umów zleceń;

 • wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi, kierowców konserwatorów zatrudnionych na umowę zlecenie;

 • nagrody w zawodach pożarniczych;

 • zakup materiałów i wyposażenia: paliwo, oleje i płyny silnikowe, oleju grzewczego (OSP Szczecinki), materiały malarskie, zakup części zamienne do urządzeń ratowniczo-gaśniczych (akumulatory), zakup wyposażenia jednostek OSP w sprzęt ratowniczy (węże, ubrania koszarowe, AED, hełmy, latarki, widły, łopaty, tłumice, bosak, znak drogowy);

 • zakup i dystrybucja energii elektrycznej, cieplnej oraz wody na potrzeby jednostek OSP;

 • zakup usług remontowych i konserwacja sprzętu przeciwpożarowego;

 • zakup usług zdrowotnych - badania okresowe ochotników OSP jednostek Gminy Olecko, psychotechniczne kierowców OSP;

 • zakup usług pozostałych: okresowe badania techniczne samochodów pożarniczych, usługa spawania układów wydechowych samochodów pożarniczych, naprawa elektryki w samochodach, aktualizacja systemu SWD w jednostkach OSP, przegląd urządzeń pneumatycznych w OSP, usługa e-Remiza w celu alarmowania strażaków;

 • usługi telekomunikacyjne związane z systemem alarmowania strażaków;

 • ubezpieczenie pojazdów, strażaków z 5 jednostek OSP i 2 MDP.


385

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych OSP w 2021 r.

88

Liczba zdarzeń / akcji pożarniczych OSP w 2021 r.

281

Liczba zdarzeń / akcji ratowniczych dotyczących miejscowych zagrożeń w 2021 r.


Zdjęcie przedstawia interwencję strażaków przy palącym się budynku.
Zdjęcie przedstawia strażaków gaszących palące się łąki.
Zdjęcie przedstawia strażaków wchodzących na dach budynku.
Zdjęcie przedstawia strażaków na spalonym poddaszu.
Zdjęcie przedstawia strażaków gaszących stertę słomy.
Zdjęcie przedstawia strażaków lejących wodą na palącą się słomę.


W 2021 r. na terenie Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Olecku zostały zrealizowane trzy kursy dla strażaków ratowników OSP z powiatu oleckiego:

 • 10.09.2020 r.-26.06.2021 r. - Szkolenie podstawowe strażaków ratowników OSP - szkolenie zostało rozpoczęte w 2020 r. w trakcie trwania kursu zawieszone w związku z rozwijającą się sytuacją pandemiczną COVID-19 i zostało zrealizowane w 2021 r.;

 • 10.04.-24.04.2021 r. - Szkolenie kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP (dowódców OSP)

 • 11.09.-18.09.2021 r. - Szkolenie naczelników OSP.


Celem wymienionych wyżej szkoleń było przygotowanie strażaków ratowników OSP do sprawnego i bezpiecznego wykonywania zadań ratowniczo-gaśniczych.

Stan wyszkolenia jednostek OSP w Krajowym Systemie Ratowniczo-Gaśniczym na dzień 31.12.2021 r.