PODSUMOWANIE REALIZACJI UCHWAŁ RADY Miejskiej


REALIZACJA UCHWAŁ RADY Miejskiej - OBSZARY


W 2021 r. Rada Miejska w Olecku podjęła 159 uchwał. Zdecydowana większość uchwał podjętych przez Radę dotyczyła finansów gminy. Uchwały w głównej mierze obejmowały dokonywanie zmian w budżecie oraz wieloletniej prognozie finansowej gminy.


Drugim często poruszanym na sesjach Rady obszarem były sprawy organizacyjne i ustrojowe. Na mocy uchwał m. in. nadano nowy Statut Gminy Olecko, zmieniano skład osobowy poszczególnych Komisji i przyjmowano plan ich pracy, zatwierdzano Plan Odnowy Miejscowości Gąski oraz Kukowo, a także przekazywano petycje według właściwości.


Wiele uchwał odnosiło się również do gminnych nieruchomości i lokali użytkowych, a także spraw z zakresu gospodarki przestrzennej.Realizacja uchwał Rady Miejskiej