OCENA OGÓLNA - demografia


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej - DEMOGRAFIA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Z punktu widzenia oceny demograficznej Gminy należy wskazać, że na tle gmin należących do grupy porównawczej, uległa poprawie sytuacja Gminy związana z zapewnieniem zastępowalności pokoleń na rynku pracy. Wartości wskaźników wskazują na wzrost udziału ludzi młodych na rynku pracy, co dobrze rokuje z punktu widzenia umacniania kapitału demograficznego na rynku pracy w długim okresie. Pod względem wartości większości wskaźników demograficznych sytuację Gminy należy określić jako dobrą. W przypadku wskaźnika liczby mieszkańców w wieku poprodukcyjnym czy liczby mieszkańców w wieku szkolnym wskaźniki przyjmują wartości sprzyjające na tle jednostek w grupie porównawczej. Z kolei w przypadku wskaźnika salda migracji, przyrostu naturalnego czy liczby mieszkańców w wieku kreatywnym wskaźniki przyjmują wartości przeciętne w ramach grupy porównawczej, co de facto wpływa na średnią ocenę Gminy w tym obszarze. Ponadto, w sprzyjającej sytuacji znajdują się wskaźniki dotyczące dochodów z podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych od osób fizycznych per capita.Wskaźniki w obszarze DEMOGRAFIA