ocena ogólna - INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA


Sytuacja Gminy Olecko na tle grupy porównawczej -
INFRASTRUKTURA I GOSPODARKA KOMUNALNA

Po kliknięciu w niebieski punkt na wykresie zobaczą Państwo zmianę jaka nastąpiła dla danego wskaźnika od 2017 r.KRÓTKA OCENA GMINY

Dzięki realizacji licznych inwestycji i modernizacji sieci wodociągowo-kanalizacyjnej znaczącej poprawie uległ wskaźnik awaryjności sieci wodociągowej w stosunku do gmin w grupie porównawczej. Do tego dodać należy sprzyjająca sytuację w zakresie awaryjności sieci kanalizacyjnej. Duże znaczenie w tym obszarze odgrywa aktywność Gminy w pozyskiwaniu środków zewnętrznych na realizację zadań infrastrukturalnych. Pracownicy Urzędu Miejskiego w Olecku, z dużą skutecznością, pozyskiwali bezzwrotne dofinansowanie zewnętrzne na realizację zadań infrastrukturalnych. Znajduje to potwierdzenie w wartościach prezentowanych wskaźników. Otóż wartość pozyskanych dotacji na drogi publiczne w przeliczeniu na mieszkańca dla 2021 r. (wyznaczona jako średnia z 3 poprzednich lat) wyniosła 83,55 zł podczas gdy wartość tego wskaźnika dla 2019 r. wyniosła 59,71 zł (wyliczone jako średnia dla lat 2017-2019). Ma to przełożenie również na wysokość realizowanych wydatków inwestycyjnych w zakresie infrastruktury drogowej (wydatki wzrosły z 139,45 zł na mieszkańca do 226,12 zł na mieszkańca). Wskazać również należy na jeden z wyższych wskaźników bilansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie Olecko, w porównaniu do gmin w grupie porównawczej. Aktywności ze strony władz Gminy w obszarze związanym z infrastrukturą wymaga działalność inwestycyjna w obiekty sportowe oraz działalność w obszarze dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu.Wskaźniki w obszarze
INFRASTRUKTURA i GOSPODARKA KOMUNALNA